دانلود رایگان


پروژه بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پروژه بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شدهالگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده

تعداد صفحات : ۱۵۳

شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده پرداخته است. هدف از این پروژه خوشه بندی کلاس های یک برنامه شی گرا جهت ایجاد حداکثر همروندی اجرای کد توزیعی برنامه ها و رسیدن به کمترین زمان اجرا تا حد امکان می باشد. برای رسیدن به بیشترین همروندی و توزیع بهینه، باید مکان مناسب هر یک از کلاسهای برنامه در خوشه بندی گراف فراخوانی آنها مشخص گردد. بعبارت دیگر کلاسهای موجود در برنامه آنقدر باید جابجا شوند که کلاسهایی با حجم کاری زیاد عوض اینکه در یک خوشه جمع شوند، در خوشه های مختلف ,توزیع شوند تا زمان اجرای کل برنامه توزیع شده کاهش یابد.

در این پروژه روشی جدید برای توزیع اتوماتیک برنامه های ترتیبی با الگوریتم خوشه بندی کلاس های آن صورت می گیرد.تکنیک های الگوریتم خوشه بندی متنوعی تا کنون برای این منظور استفاده شده است که پس از بررسی مزایا و معایب هر یک روش جدیدی برای خوشه بندی معرفی شده است. پس از خوشه بندی معماری طوری بازسازی میشود که حداکثر همروندی در اجرای قطعات توزیع شده ایجاد شود لذا در این پروژه روشی برای بازسازی معماری سیستم های توزیعی علمی با ایجاد حداکثر همروندی در اجرای کد برنامه ها ارائه خواهد شد.

یک سیستم توزیع شده مجموعه ای از کامپیوتر های مستقل می باشند که برای انجام کارهای مختلف با یکدیگر همکاری کرده و به صورت یک سیستم واحد و قدرتمند برای کاربران دیده می شوند. یک سیستم توزیع شده حداقل بایداهداف زیر را برآورده کند: ۱-به سادگی منابع موجود در شبکه را در اختیار کاربران قرار دهد.۲ – کاربران نباید از این موضوع که منبع مورد استفاده آنها در کامپیوتر دیگری در شبکه قرار دارد مطلع شوند.(شفافیت) ۳- سیستم توزیع شده باید باز باشد. ۴- سیستم توزیع شده باید مقیاس پذیر باشد. با افزایش روزافزون نیاز به توان پردازشی سریعتر، هیچ بستر محاسباتی منفرد، نمی تواند پاسخگوی این نیاز باشد بنابراین محیطهای پردازشی آتی باید بتواننداز منابع محاسباتی نا همگن موجود در شبکه استفاده کنند. فقط سیستم های موازی و توزیع شده امکان استفاده از منابع مختلف موجود در شبکه را میسر می کنند.در فصل اول دلایل نیاز به یک توزیعگر اتوماتیک، کار های مرتبط انجام شده با این موضوع و ساختار کلی محیط پیاده سازی شده جهت تبدیل برنامه های ترتیبی به نسخه های توزیع شده از همان برنامه بررسی شده است . در فصل دوم تحقیقات و ابزارهای مرتبط با این پروژه و نحوه استخراج کد خلاصه شده از متن برنامه جهت ساخت گراف فراخوانی متد ها ، بررسی شده اند. در فصل سوم نحوه وزن گذاری گراف فراخوانی استخراج شده و ساخت گراف کلاس های برنامه بررسی شده است . در فصل چهارم نحوه خوشه بندی گراف وابستگی استخراج شده توسط تکنیک های خوشه بندی سلسله مراتبی و یافتن تعداد خوشه های بهینه برای کلاس های برنامه ترتیبی توصیف شده است. و در فصل پنجم به نحوه پیاده سازی و ارزیابی روش پیشنهادی پرداخته خواهد شد . در فصل ششم نتیجه گیری از مطالب و نیز کارهای آتی بیان شده است.

در ادامه فهرست مطالب پروژه بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده را مشاهده میفرمایید :

مقدمه
چکیده
فصل ۱- مفاهیم اولیه
۱-۱- سیستم های توزیع شده
۱-۱-۱- مزایا و معایب سیستم های توزیع شده
۱-۲- انگیزش
۱-۳- مراحل کلی تبدیل برنامه ترتیبی به برنامه توزیع شده
۱-۴- ساختار پایان نامه
۱-۵- جمع بندی
فصل ۲- تکنیک ها و ابزارهای مرتبط
۲-۱- ابزارهای تبادل پیام در مقایسه با حافظه اشتراکی توزیع شده
۲-۲- تبادل پیام
۲-۲-۱- خصوصیات مطلوب یک سیستم تبادل پیام
۲-۲-۲- طبقه بندی ابزارهای تبادل پیام
۲-۳- توزیعگرهای اتوماتیک
۲-۳-۱- ابزار های نیمه اتوماتیک
۲-۳-۲- ابزار های تمام اتوماتیک
۲-۳-۳- توزیع بایت کد جاوا بر مبنای تحلیل وابستگی به صورت اتوماتیک
۲-۴- مطابقت اندازه گره در محیط برنامه نویسی شیگرا به صورت پویا توسط روش اسکوپ
۲-۵- افراز بندی در سیستم توزیع شده شی گرا به صورت پویا
۲-۵-۱- معیارهای مختلف در زمینه گروه بندی اشیاء
۲-۵-۲- الگوریتم خوشه بندی مشتق شده از الگوریتم حریصانه lo,s
۲-۵-۳- دسته بندی اشیاء موجود در خوشه ها
۲-۶- نتیجه گیری
فصل ۳- استخراج گراف فراخوانی
۳-۱- ساخت گراف جریان فراخوانی
۳-۲- الگوریتم های تعین مقصد فراخوانی
۳-۲-۱- روش آنالیز نوع ایستاتیک
۳-۲-۲- روش آنالیز سلسله مراتب کلاس
۳-۲-۳- روش آنالیز نوع سریع
۳-۲-۴- روش آنالیز نوع سریع حساس به جریان برنامه
۳-۳- استخراج گراف فراخوانی جهت ساخت گراف کلاسها
۳-۴- مقایسه الگوریتم های ساخت گراف فراخوانی
۳-۵- وزن گذاری گراف فراخوانی
۳-۶- استراتژی وزن گذاری یال های گراف فراخوانی توابع
۳-۷- برآورد زمان اجرای کد های ترتیبی
۳-۷-۱- روش های برآورد زمان اجرای کد های ترتیبی
۳-۷-۲- برآورد زمان اجرای کدهای برنامه با آنالیز متن برنامه
۳-۷-۳- تخمین ایستای زمان اجرای برنامه ها
۳-۷-۴- تعیین سرحد تکرار حلقهها و فراخوانیهای بازگشتی
۳-۷-۵- حذف مسیرهای اجرا نشدنی
۳-۷-۶- بهینه سازی کامپایلرها و تخمین زمان اجرای برنامه
۳-۸- زبان های برنامه سازی و تخمین زمان اجرا
۳-۹- رعایت میزان دقت تخمین در زمان اجرا
۳-۱۰- معیارهای موجود در تخمین طولانی ترین زمان اجرا
۳-۱۰-۱- تحلیل جریان داده
۳-۱۰-۲- تحلیل کاهش بازگشتی
۳-۱۰-۳- حجم زیاد اطلاعات
۳-۱۰-۴- استفاده از کد Object برنامه
۳-۱۱- بایت کد جاوا و محاسبه زمان اجرای دستورالعملها
۳-۱۲- محاسبه زمان اجرای حلقه ها
۳-۱۲-۱- نحوه شناسایی حلقه های تکرار
۳-۱۳- انتشار دامنه مقادیر
۳-۱۴- دستورات شرطی و نحوه شناسایی آنها
۳-۱۵- محاسبه زمان اجرای کل برنامه با استفاده از روش پیشنهادی
۳-۱۵-۱- تشخیص حلقه های تکرار
۳-۱۵-۲- تخمین تعداد تکرار حلقه ها
۳-۱۵-۳- انتشار مقادیر
۳-۱۵-۴- محاسبه زمان اجرای توابع موجود در یک دور از گراف
۳-۱۶- یافتن نقاط همگام سازی
۳-۱۷- بررسی نتیجه الگوریتم پیشنهادی برروی یک برنامه نمونه
۳-۱۸- جمع بندی
فصل ۴- خوشه بندی
۴-۱- مقدمه
۴-۲- خوشه بندی سلسله مراتبی
۴-۳- خوشه بندی سلسله مراتبی پایین به بالا (تلفیق)
۴-۴- روش های ادغام خوشه ها در خوشه بندی پایین به بالا
۴-۴-۱- Single Linkage
۴-۴-۲- Complete Linkage
۴-۴-۳- Group Avreage Linkage
۴-۴-۴- Simple Average Linkage
۴-۴-۵- Weighted Average Linkage
۴-۴-۶- سه روش مفید دیگر (Median, Centroid, Wards )
۴-۵- تکنیک های یافتن تعداد خوشه های بهینه
۴-۵-۱- جدول تلفیق (جدول ادغام)
۴-۵-۲- تراز تلفیق
۴-۵-۳- نمودار dendrogram
۴-۵-۴- تعیین تعداد خوشه های بهینه
۴-۶- تکنیک های پیدا کردن نقطه پیچش در نمودار جدول تلفیق
۴-۷- روش پیشنهادی در این پایان نامه جهت خوشه بندی
۴-۷-۱- الگوریتم پیشنهادی برای خوشه بندی کلاس ها
۴-۸- جمع بندی
فصل ۵- پیاده سازی و ارزیــابــی
۵-۱- محیط پیاده سازی شده
۵-۱-۱- مقایسه روش خوشه بندی پیشنهادی با روش حریصانه متداول
فصل ۶- نتیجـه گیـری
۶-۱- کارهای آتی
منابع و مراجع


پروژه بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده


الگوريتم پيشنهادي برای خوشه بندی کلاس ها


الگوریتم خوشه بندی


برنامه نويسي شي گرا


تبديل برنامه ترتيبی به برنامه توزيع شده


خوشه بندي سلسله مراتبي


دانلود پروژه ارائه یک الگوریتم خوشه بندی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه / پروژه ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای ...

در این پایان نامه روشی جدید برای توزیع اتوماتیک برنامه های ترتیبی با خوشه بندی کلاس های آن صورت می گیرد.تکنیک های خوشه بندی متنوعی تا کنون برای این منظور استفاده شده است که پس از بررسی مزایا و معایب هر یک روش جدیدی برای ...

دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب ...

در این پایان نامه روشی جدید برای توزیع اتوماتیک برنامه های ترتیبی با خوشه بندی کلاس های آن صورت می گیرد.تکنیک های خوشه بندی متنوعی تا کنون برای این منظور استفاده شده است که پس از بررسی مزایا و معایب هر یک روش جدیدی برای ...

پایان نامه ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب ...

با بررسی الگوریتم های سلسله مراتبی، الگوریتمی جدید برای خوشه بندی کلاس های برنامه ارائه گشته و پس از خوشه بندی کلاس های یک برنامه شی گرا با استفاده از الگوریتم ، زمان اجرای برنامه توزیع شده با برنامه ترتیبی مقایسه ...

فایل ورد(Word) بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های ...

عنوان پروژه: بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده. تعداد صفحات : ۱۵۳ شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده پرداخته است.

پايان نامه بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های ...

دانلود پروپوزال کارشناسی / ارشد : بررسی بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

پايان نامه بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های ...

دانلود پروپوزال کارشناسی / ارشد : بررسی بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

رایانش توزیع‌شده - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رایانش توزیعشده (به انگلیسی: Distributed computing) یک زمینه از علوم رایانه است، که در آن به سیستمهای توزیعشده پرداخته می‌شود. یک سیستم توزیعشده از چندین رایانه خودکار تشکیل شده که توسط یک شبکه رایانه‌ای با هم دیگر در ...

فایل ورد(Word) بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های ...

عنوان پروژه: بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده. تعداد صفحات : ۱۵۳ شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده پرداخته است.

دانلود فایل ورد(Word) بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت ...

فایل ورد(Word) بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده: قیمت پایه 8,800 تومان: مالیات 0 تومان: جمع فاکتور 8,800 تومان: نام (اختیاری)

دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب ...

در این پایان نامه روشی جدید برای توزیع اتوماتیک برنامه های ترتیبی با خوشه بندی کلاس های آن صورت می گیرد.تکنیک های خوشه بندی متنوعی تا کنون برای این منظور استفاده شده است که پس از بررسی مزایا و معایب هر یک روش جدیدی برای ...

دانلود ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ...

ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی کارایی آن دسته: کامپیوتر بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 6488 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 139 این محصول در قالب فایل word و در 139 صفحه تهیه و تنظیم شده است قیمت فایل ...

رایانش توزیعشده - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رایانش توزیعشده (به انگلیسی: Distributed computing) یک زمینه از علوم رایانه است، که در آن به سیستمهای توزیعشده پرداخته می‌شود. یک سیستم توزیعشده از چندین رایانه خودکار تشکیل شده که توسط یک شبکه رایانه‌ای با هم دیگر در ...

الگوریتم خوشه بندی (clustering) در شبکه های حسگر بی سیم | pdf

پروژه بررسی شبکه های حسگر بی سیم ; دراین پروژه از ترجمه و خلاصه ی چندین مقاله ی isi استفاده شده است. این پروژه 125 صفحه می باشد که فرمت آن نیز متناسب با فرمت پروژه های دانشگاهی است. برای ارائه این پروژه فایل پاورپوینتی نیز در

دانلود پایان نامه / پروژه ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای ...

در این پایان نامه روشی جدید برای توزیع اتوماتیک برنامه های ترتیبی با خوشه بندی کلاس های آن صورت می گیرد.تکنیک های خوشه بندی متنوعی تا کنون برای این منظور استفاده شده است که پس از بررسی مزایا و معایب هر یک روش جدیدی برای ...

پروژه و پایان نامه های کامپیوتر - 20میخوام

پروژه بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده. دانلود پروژه بررسی کارت های هوشمند و انواع آنها. دانلود پروژه بررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه

پایان نامه ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب ...

با بررسی الگوریتم های سلسله مراتبی، الگوریتمی جدید برای خوشه بندی کلاس های برنامه ارائه گشته و پس از خوشه بندی کلاس های یک برنامه شی گرا با استفاده از الگوریتم ، زمان اجرای برنامه توزیع شده با برنامه ترتیبی مقایسه ...

خوشهبندی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در ادامه نمونه‌های برجسته ای از الگوریتمهای خوشه بندی بیان شده‌است، زیرا احتمالا بیش از 100 الگوریتم خوشه بندی منتشر شده وجود دارد. همه مدل‌ها برای خوشه هایشان بیان نشده اند، بنابراین نمی‌توان به راحتی دسته‌بندی کرد.

سیستم عامل/سیستم‌های توزيع شده - ویکی‌کتاب

خرابی یک ماشین نباید تاثیری در اجرای الگوریتم داشته باشد. نباید تصوری ضمنی از وجود ساعتی عمومی وجود داشته باشد. گونه‌های مختلف سیستمهای توزیع شده: سرور- ایستگاه کاری Processor pool هیبرید یکپارچه مدل سرور -ایستگاه کاری مدل Proc

فایل فایل (Word) بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم ...

موضوع [فایل (Word) بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده](http://datajoo.com/humanities/computer ...

خوشهبندی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در ادامه نمونه‌های برجسته ای از الگوریتمهای خوشه بندی بیان شده‌است، زیرا احتمالا بیش از 100 الگوریتم خوشه بندی منتشر شده وجود دارد. همه مدل‌ها برای خوشه هایشان بیان نشده اند، بنابراین نمی‌توان به راحتی دسته‌بندی کرد.

ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی ...

۲-۵.افرازبندی در سیستم توزیع شده شی گرا به صورت پویا ۲۵ ۲-۵-۱. معیارهای دسته بندی اشیاء ۲۶ ۲-۵-۲. الگوریتم خوشه بندی مشتق شده از الگوریتم حریصانه lo,s ۲۷ ۲-۵-۳. دسته بندی اشیاء موجود در خوشه ها ۲۹ ۲-۶. نتیجه گیری ۳۰. ۳- فصل سوم ...

خوشهبندی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در ادامه نمونه‌های برجسته ای از الگوریتمهای خوشه بندی بیان شده‌است، زیرا احتمالا بیش از 100 الگوریتم خوشه بندی منتشر شده وجود دارد. همه مدل‌ها برای خوشه هایشان بیان نشده اند، بنابراین نمی‌توان به راحتی دسته‌بندی کرد.

دانلود پایان نامه / پروژه ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای ...

در این پایان نامه روشی جدید برای توزیع اتوماتیک برنامه های ترتیبی با خوشه بندی کلاس های آن صورت می گیرد.تکنیک های خوشه بندی متنوعی تا کنون برای این منظور استفاده شده است که پس از بررسی مزایا و معایب هر یک روش جدیدی برای ...

الگوریتم توزیع کنترل بررسی توسعه سیستم تخمین شرایط

الگوریتم توزیع کنترل بررسی توسعه سیستم تخمین شرایط. دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران ...

دانلود پی دی اف معماری و شهرسازی با موضوع شبیه سازی محیط شهری

دانلود پی دی اف معماری و شهرسازی با موضوع شبیه سازی محیط شهری

امتحان نهایی تأسیسات برودتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93

آشنایی با تکنولوژی وایمکس

طرح کارافرینی صابون

پاورپوینت گامی به سوی خلاصه سازی چکیده ای

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایلگزارش کارآموزی انجام امور دفتري و بايگاني گروه کامپیوتر شهرداری بندر امام خمینی (ره)

اولتــراسوند سه بعـدي

پاورپوینت بررسی هتل های خارجی