دانلود رایگان


وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار طبق نظریه حاکمیت و مرجع گزینی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار طبق نظریه حاکمیت و مرجع گزینیفرایند وندافزایی اقدام به واژه سازی و واژه پردازی کرد. این پژوهش بر آن است تا انواع وندها و ستاکهای سادة فعلی را که طی وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار از آنها استفاده می شود

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- پیش گفتار 2
1-2- تعریف موضوع 3-2
1-3- ضرورت و سابقة پژوهش 4-3
1-4- هدفهای پژوهش 4
1-5- پرسشهای اصلی پژوهش 4
1-6- فرضیه ها 5-4
1-7- روش انجام پژوهش 5
1-8- چارچوب نظری 5
1-8-1- نظریة حاکمیت و مرجع گزینی 9-6
1-8-1-1- نظریة ایکس تیره 10
1-8-1-1-1- برخی از مزایای نحو ایکس تیره 10
1-8-1-1-2- قواعد نظریة ایکس تیره 12-10
1-8-2- گروه تصریفی 19-10
1-9- تعریف اصطلاحات 19
1-9-1- وند 20
1-9-2- وند افزایی 20
1-9-3- ستاک فعلی 20
1-9-4- زبان فارسی معیار 20
1-9-4-1- زبان فارسی نوشتاری معیار 20
1-9-4-2- زبان فارسی گفتاری معیار 21
1-10- ساختار پژوهش 22-21فصل دوم: پیشینة پژوهش
2-1- پیش گفتار 24
2-2- تاریخ مباحث ساختواژی در غرب 25-24
2-2-1- ساختواژه در مکتب ساختگرایی 26-25
2-2-2-ساختواژه در مکتب زایشی 27-26
2-2-2-1- ساختواژه در نظریة حاکمیت و مرجع گزینی 28-27
2-3- مطالعات زبانشناسان غیر ایرانی در زمینة ساختواژه 28
2-3-1- چامسکی (1970) 29-28
2-3-2-هله (1973) 30-29
2-3-3-لیبر (1980) 31-30
2-3-4-ویلیامز (1981) 31
2-3-5-کیپارسکی (1982) 31
2-3-6-سلکرک (1982) 34-32
2-3-7-بائر (1983) 35-34
2-3-8-متیوس (1991) 36-35
2-3-9-کریستال (1992) 36
2-3-10-کاتامبا (1993) 37-36
2-3-11-کریستال (1997) 37
2-4- مطالعات ایرانیان در زمینة ساختواژه 37
2-4-1- پژوهشهای سنتی 37
2-4-1-1- ابن سینا (قرن چهارم) 38-37
2-4-1-2- شمس قیس رازی (قرن هفتم) 38
2-4-1-3- میرزاحبیب اصفهانی (اوایل قرن چهاردهم) 38
2-4-1-4- پنج استاد (1363) 38
2-4-1-5- خانلری (1363) 39
2-4-1-6- انوری و گیوی (1363) 39
2-4-1-7- خلیلی (1371) 39
2-4-1-8- نوبهار (1372) 40-39
2-4-1-9- میرزایی (1372) 40
2-4-1-10- مقربی (1372) 40
2-4-1-11- شریعت (1375) 41-40
2-4-2- پژوهشهای نوین 41
2-4-2-1- پیرشفیعی (1361) 41
2-4-2-2- فری (1370) 42
2-4-2-3- صادقی (72-1370) 42
2-4-2-4- کشانی (1371) 43-42
2-4-2-5- سامعی (1375) 44-43
2-4-2-6- اسحاقی (1375) 44
2-4-2-7- طباطبایی (1376) 45-44
2-4-2-8- هاجری (1377) 45
2-4-2-9- مدرس خیابانی (1378) 45
2-4-2-10- کمالی نفر (1378) 46-45
2-4-2-11- قطره (1379) 46
2-4-2-12- کلباسی (1380) 47-46
2-4-2-13- شریف (1381) 47
2-4-2-14- طباطبایی (1382) 47
2-5- معایب دستورهای سنتی 48
2-6- اشتقاق در زبان عربي 48
2-7- اشتقاق در زبان فارسی از دیدگاه سنتی 50-48

فصل سوم: فهرست افعال ساده و مشتقات
3-1- پیش گفتار 52
3-2- واژه 52
3-2-1-واژه از نظر آوایی 53
3-2-2-واژه از نظر ساختواژی 53
3-2-3- واژه از نظر معنایی 53
3-3- انواع واژه از نظر ساخت درونی 53
3-3-1- واژة بسیط 53
3-3-2-واژة غیربسیط 54
3-3-2-1-واژة مرکب 54
3-3-2-2- واژة مشتق 54
3-3-2-3- واژة مشتق - مرکب / مرکب – مشتق 54
3-4- تکواژ 55
3-5- گونة تکواژ 55
3-6- تکواژ گونه 55
3-7- انواع تکواژ در زبان فارسی 56
3-7-1- انواع تکواژ از لحاظ توزیع 56
3-7-1-1-تکواژ آزاد 57
3-7-1-2- تکواژ وابسته 57
3-7-2-انواع تکواژ آزاد و وابسته از لحاظ معنایی 57
3-7-2-1-تکواژ آزاد واژگانی (قاموسی) 57
3-7-2-2-تکواژ آزاد دستوری (نقشی) 57
3-7-2-3- تکواژ وابستة واژگانی 58
3-7-2-4-تکواژ وابستة دستوری 58
3-7-3-انواع تکواژهای وابستة دستوری از لحاظ نقش 58
3-7-3-1- وندهای تصریفی 59-58
3-7-3-2-وندهای اشتقاقی 59
3-7-3-3- واژه بستها 60-59
3-7-3-3-1- واژه بستهای زبان فارسی 61-60
3-7-4- انواع وندها از لحاظ جایگاه 61
3-7-4-1- پیشوند 61
3-7-4-2-پسوند 61
3-7-4-3-میانوند 62-61
3-7-4-4-پیراوند 62
3-7-5- انواع وند از لحاظ میزان زایایی 62
3-7-5-1- وندهای مرده 62
3-7-5-2- وندهای سترون 62
3-7-5-3-وندهای زایا 62
3-8- وندافزایی 63
3-8-1- وندافزایی تصریفی 63
3-8-2- وندافزایی اشتقاقی 64
3-9- انواع فعل در زبان فارسی از لحاظ ساختمان 64
3-9-1- افعال بسیط 65
3-9-2- افعال غیربسیط 65
3-9-2-1- افعال مرکب 65
3-9-3-2- افعال پیشوندی 65
3-10- وند به چه افزوده می شود 65
3-10-1- ریشه 65
3-10-2- ستاک 66
3-10-3- پایه 66
3-11- تفاوت ریشه و پایه 66
3-12- مبنای اشتقاق و تصریف 67-66
3-13- ریشة فعل 67
3-14- نکاتی دربارة فهرست افعال ساده 68
- فهرست افعال ساده


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- پیش گفتار 125
4-2- وندافزایی در زبان فارسی معیار 126-125
4-2-1- وندافزایی آشکار 128
4-2-1-1- پیشوندافزایی 128
4-2-1-2- پسوند افزایی 128
4-2-2-وندافزایی غیر آشکار 129-128
4-3-وندافزایی تصریفی و اشتقاقی در زبان فارسی معیار 129
بخش اول: وندافزایی تصریفی
4-4- وندافزایی تصریفی در زبان فارسی معیار 131
4-4-1- وندافزایی غیرآشکار تصریفی 132-131
4-4-2-وندافزایی آشکار تصریفی 132
4-4-2-1-پیشوند افزایی تصریفی 132
4-4-2-2-پسوند افزایی تصریفی 133
4-5- وندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 133
4-5-1-پیشوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی
می پیوندند 133
4-5-1-1- /na-/ پیشوند تصریفی منفی ساز 134
4-5-1-2- /be-/ پیشوند تصریفی وجه ساز 135
4-5-1-3- /mi-/ پیشوند تصریفی وجه ساز 136
4-5-1-3-1- استفاده از افعال کمکی برای بیان وجه 137
4-5-1-4- /mi-/ پیشوند تصریفی نمود ساز 138-137
4-5-2- پسوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی
می پیوندند 138
4-5-2-1- /-e/ پسوند تصریفی نمود ساز 139
4-5-2-2-/-ân/ پسوند تصریفی سببی ساز 142-140
4-5-2-3-/-id/ پسوند تصریفی گذشته ساز 143-142
4-5-2-4-پسوندهای تصریفی مطابقت 145-143
4-6- پسوندهای تصریفی زبان فارسی که به پایه های غیرفعلی می پیوندند 146-145
4-6-1- /-ân , -hâ/ پسوندهای تصریفی جمع ساز 146
4-6-2-/-tar/ پسوند تصریفی صفت تفضیلی 146
4-6-3-/-om/ پسوند تصریفی اعداد 146
4-7- ستاکهای حال بدون صورت تصریفی 148-146
4-8- جدول وندهای تصریفی ستاکهای سادة فعلی 148
4-9- تلفیق انواع وندافزایی تصریفی و ستاکهای سادة فعلی 149-148
4-10- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی تصریفی 149
4-10-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی تصریفی 150
4-10-1-1-تکواژ گونگی 150
4-10-1-2-توزیع تکمیلی 150
4-10-1-3-همگونی 151
4-10-1-4-درج همخوان 151
4-10-1-5- حذف 152
4-10-1-5-1-حذف آخرین همخوان پسوند مطابقت 152
4-10-1-5-2-حذف بخشی از ستاک فعلی 152
4-10-1-5-3-حذف همخوان میانجی 152
4-10-1-5-4-حذف واکة و همخوان ستاك 153
4-10-1-6- تغییر همخوان 153
4-10-1-6-1- تغییر همخوان پسوند تصریفی مطابقت 153
4-10-1-6-2- تغییر همخوان ستاک 153
4-10-1-7- تغییر جایگاه تکیة ستاک 153
4-10-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی تصریفی 154
4-10-2-1- معنی قاعده مند و پیش بینی پذیر 154
4-10-2-2-نشانداری معنایی 155-154
4-10-3-ویژگیهای ساختواژی وندافزایی تصریفی 155
4-10-3-1- زایایی 155
4-10-3-2-نبودن خلاء اتفاقی 156
4-10-3-3-قاعده مندی 157
4-10-3-4-عدم قابلیت جایگزینی 157
4-10-3-5-وند آرایی 158-157
4-10-3-6- وندافزایی چندگانه 158
4-10-3-7- همنشینی و جانشینی وندها 159-158
4-10-3-8- افزایش تعداد مدخلهای واژگانی 159
4-10-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی تصریفی 160
4-10-4-1-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن 162-160
4-10-4-2-ساخت موضوعی 165-162
4-10-4-3- هستة گروه فعلی 166-165
4-10-4-4-عنصر تصریفی INFL 168-166
4-10-4-4-1-اتصال وندهای زمان و مطابقت 168
4-10-4-4-2-اتصال پیشوند منفی ساز 170-169
4-10-4-5- وندهای تصریفی وجه ساز، نمود ساز و سببی ساز 170
4-10-4-6- جایگاه افعال کمکی 171
4-11- محدودیتهای وندافزایی تصریفی 171
4-11-1- محدودیتهای آوایی 171
4-11-2- محدودیتهای معنایی 172
4-11-3- محدودیتهای ساختواژی 172
4-11-3-1- ممانعت 172
4-11-3-2- نوع ستاک فعلی 173-172
4-11-4- محدودیتهای نحوی 173
بخش دوم: وندافزایی اشتقاقی
4-12- وندافزایی اشتقاقی در زبان فارسی معیار 175
4-13- وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی 175
4-13-1- تبدیل ستاک فعلی به اسم 176
4-13-1-1- تبدیل ستاک حال به اسم 176
4-13-1-2-تبدیل ستاک گذشته به اسم 176
4-13-2- تبدیل اسم به ریشة فعلی 176
4-13-3-تبدیل فعل تصریف شده به پایة غیرفعلی 177
4-13-3-1- تبدل فعل مضارع به اسم 177
4-13-3-2- تبدیل فعل ماضی به اسم 178
4-13-3-3- تبدیل فعل امر به مقولة غیر فعلی 178
4-13-3-4-تبدیل فعل نهی به مقولة غیر فعلی 178
4-13-4-تبدیل صفت به اسم 179-178
4-14- اهمیت وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی 180-179
4-15- پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 180
4-15-1- پیشوند اشتقاقی نفی /na-, nâ-/ 181-180
4-15-2- پیشوندهای فعلی 183-181
- تفاوت فعلهای مرکب و پیشوندی 183
تفاوت قیدها و پیشوندهای فعلی 183
4-15-2-1- باز - /bâz-/ 184
4-15-2-2- سر - /sar-/ 184
4-15-2-3- پیش - /piš-/ 184
4-15-2-4- بر - /bar-/ 185
4-15-2-5- در - /dar-/ 185
4-15-2-6- وا- /vâ-/ 185
4-15-2-7- پس - /pas-/ 185
4-15-2-8- فرا- /farâ-/ 186
4-15-2-9- فرو- /foru-/ 186
4-15-2-10- ور - /var-/ 186
4-16- فهرست مشتقات حاصل از پیوند پیشوندهای فعلی با ستاکهای فعلی 188-186
4-17- جدول بسامدی پیشوندهای فعلی 188
4-18- پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای فعلی می پیوندند 189
4-18-1- پسوندهای اشتقاقی ستاک حال 189
4-18-1-1- -َنده /-ande/ 190-189
4-18-1-1-1- ستاکهیا حال بدون پسوند /-ande/ 191-190
4-18-1-2- -ِش /-eš/ 191
4-18-1-3- تکواژ صفر / / 191
4-18-1-4- -ه، ـه /-e/ 192-191
4-18-1-5- -ان /-ân/ 192
4-18-1-6- -ا /-â/ 192
4-18-1-7- -َک /-ak/ 192
4-18-1-8- مان /-mân/ 192
4-18-1-9- -َند /-and/ 193
4-18-1-10- ناک /-nâk/ 193
4-18-1-11- گار/-gâr/ 193
4-18-1-12- - و /-u/ 193
4-18-1-13- - انه /-âne/ 193
4-18-1-14- اک /-âk/ 193
4-18-1-15- - ون /-un/ 194
4-18-1-16- - ال /-âl/ 194
4-18-1-17- گاه /-gâh/ 194
4-18-1-18-چه /-če/ 194
4-18-1-19—ار /-âr/ 194
4-18-2- پسوندهای اشتقاقی ستاک گذشته 194
4-18-2-1- -َن /-an/ 195-194
4-18-2-2- -ه، ـه /-e/ 195
4-18-2-2-1- ستاکهای گذشته بدون پسوند اشتقاقی /-e/ 196-195
4-18-2-3-تکواژ صفر / /- 196
4-18-2-4- -ار /-âr/ 196
4-18-2-5-گار /-gâr/ 196
4-18-2-6-مان /-mân/ 197
4-19- ستاکهای حال بدون مشتق 197
4-20- نکته ای دربارة پسوندهای /-i, -gar, -gâh, -kâr/ 198-197
4-21- جدول بسامدی پسوندهای ستاک حال 199-198
4-22-جدول بسامدی پسوندهای ستاک گذشته 200-199
4-23- تعداد وندهای اشتقاقی زبان فارسی که معیار که به ستاکهای سادة فعلی
می پیوندند 200
4-24- تعداد مشتقات وندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 201
4-25- تلفیق انواع وندافزایی اشتقاقی و ستاکهای سادة فعلی 202
4-26- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی اشتقاقی 202
4-26-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی اشتقاقی 203

4-26-1-1-درج واکه 204
4-26-1-2-حذف واکه 204
4-26-1-3-تغییر جایگاه تکیه 205
4-26-1-4-هم آوایی 206-205
4-26-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی اشتقاقی 206
4-26-2-1-تغییر معنا 206
4-26-2-2-هستة معنایی 207-206
4-26-2-3-بی قاعدگی و پیش بینی ناپذیر بودن معنا 207
4-26-2-4-چندمعنایی 207
4-26-2-5- نشانداری معنایی 208-207
4-26-3- ویژگیهای ساختواژی وندافزایی اشتقاقی 208
4-26-3-1- زایایی 208
4-26-3-1-1- زایایی فرایند 209-208
4-26-3-1-2- زایایی وند 209
4-26-3-1-3- زایايی بر حسب نوع پایه 210-209
4-26-3-2- واژگانی شدگی 210
4-26-3-3-شفافیت و تیرگی 211-210
4-26-3-4-ممانعت 212-211
4-26-3-5-خلاء اتفاقی 212
4-26-3-6-بی قاعدگی 213
4-26-3-7-انحصار 214-213
4-26-3-8-قابلیت جایگزینی 214
4-26-3-9-وندافزایی چندگانه 216-215
4-26-3-10-جانشینی وندها 216
4-26-3-11-وندآرایی 217-216
4-26-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی اشتقاقی 218
4-26-4-1-تعبیر مقولة پایه 218
4-26-4-2-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن 221-218
4-26-4-3- جایگاه وند اشتقاقی 222
4-26-4-4- چارچوب زیر مقوله ای وند 223-222
4-26-4-5- ساخت موضوعی 223
4-27- محدودیتهای وندافزایی اشتقاقی 224
4-27-1- محدودیتهای دستوری 224
4-27-1-1-محدودیتهای آوایی 225-224
4-27-1-2- محدودیتهای معنایی 225
4-27-1-2-1-ابهام معنایی 225
4-27-1-2-2-نشانداری معنایی 225
4-27-1-3- محدودیتهای ساختواژی 225
4-27-1-3-1-ممانعت 226
4-27-1-3-2-عدم تناسب گونه ای وند و ستاک فعلی 226
4-27-1-3-3-تعداد وندهای اشتقاقی 227-226
4-27-1-3-4-زایا نبودن وند 227
4-27-1-4--محدودیتهای نحوی 227
4-27-1-4-1-واژه بست 227
4-27-1-4-2-پسوند تصریفی مطابقت 228
4-27-2- محدودیتهای غیر دستوری 228
4-27-2-1- محدودیتهای زیباشناختی 228

فصل پنجم: یافته ها و پیامدها
5-1- پیش گفتار 230
5-2- یافته های پژوهش 230
5-2-1- زبان فارسی معیار از چه وندها و ستاکهای سادة فعلی در وند افزایی استفاده می کند؟ 232-230
5-2-2-ویژگیهای انواع مختلف وندافزایی چیست؟ 232
5-2-3- تغییرات حاصل از انواع وندافزایی چیست؟ 232
5-2-4-وندافزایی تابع چه محدودیتهایی است؟ 232
5-2-5-چه تفاوتهایی در نتیجة وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار دیده می شود؟ 234-233
5-3- پیامدهای نظری و کاربردی پژوهش 234
5-3-1-وندهای تصریفی 235
5-3-2- وندهای اشتقاقی 236-235
5-3-3- ستاکها 237-236
5-3-4- فرایندها 238-237
5-4- پیشنهادهايی برای پژوهشهای بیشتر 238
- واژه نامه
واژه نامة فارسی – انگلیسی 248-240
واژه نامهٴ انگلیسی – فارسی 257-249
- کتابنامه
- کتابنامة فارسی 263-259
- کتابنامة انگلیسی 265-264
چکیدة انگلیسی 267-265
- پیوست
پیوست 1: افعال سادة پربسامد
پیوست 2: ریشه های فعلی با دو ستاک گذشته
پیوست 3: صورتهای سببی
پیوست 4: ستاکهای گونة گفتاری
پیوست 5: اسامی خاص مشتقفهرست جدولها

4-1: صرف فعل کمکی 'بود' در وجه اخباری و التزامی 137
4-2: عنصر تصریفی مطابقت در زبان فارسی نوشتاری معیار 144
4-3: عنصر تصریفی مطابقت در زبان فارسی گفتاری معیار 145
4-4: وندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 148
4-5: تلفیق انواع وند افزایی تصریفی و ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی معیار 149
4-6: نشانداری معنایی در وندافزایی تصریفی 155
4-7: بسامد پیشوندهای فعلی 189
4-8: بسامد پسوندهای اشتقاقی ستاک حال 199
4-9: بسامد پسوندهای اشتقاقی ستاک گذشته 200
4-10: تعداد وندهای اشتقاقی ستاکهای سادة فعلی 201
4-11: تعداد مشتقات وندهای اشتقاقی فعلی 201
4-12: تلفیق انواع وندافزایی اشتقاقی و ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی معیار 202
5-1: درصد کاربرد وندافزایی اشتقاقی و تصریفی در گونه های زبان فارسی معیار 234


فهرست نمودارها

1-1: طرح کلی نظریة حاکمیت و مرجع گزینی 9
1-2: الگوی سازه ای گروهها 11
1-3: جملة دارای فعل کمکی 14
1-4: جملة بدون فعل کمکی 14
1-5: جایگاه عناصر تصریفی فعل 16
1-6: جایگاه متمم ساز (1) 17
1-7: جایگاه متمم ساز (2) 18
1-8: نمودار جملة سادة انگلیسی طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی 19
2-1: سطوح زبانی 25
2-2: تراوش ویژگی وند در زبان انگلیسی 30
3-1: انواع واژه در زبان فارسی 53
3-2: انواع تکواژ در زبان فارسی 56
3-3: انواع فعل در زبان فارسی 64
3-4: ریشة فعلی و عنصر تصریفی زمان 67
4-1: وندافزایی در زبان فارسی معیار 127
4-2: تراوش در زبان انگلیسی 161
4-3: تراوش در زبان فارسی 162
4-4: ساخت موضوعی واژه 164
4-5: گروه فعلی 165
4-6: ساختار درونی جملة سادة متعدی در زبان انگلیسی طبق آراء پولاک 167فهرست نمودارها

4-7: اتصال پسوندهای زمان و مطابقت 169
4-8: اتصال وندهای مطابقت، زمان و منفی ساز 170
4-9: تراوش ویژگی پسوند اشتقاقی 220
4-10:تراوش ویژگی پیشوند اشتقاقی 220
4-11:تراوش ویژگی وند در پسوند افزایی چندگانة اشتقاقی 221
4-12: تراوش ویژگی وند در واژة حامل پیشوند و پسوند اشتقاقی 221


این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:300وند


وندافزایی


ستاک ساده فعلی


نظریه حاکمیت و مرجع گزینی


زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار


تحقیق وندافزایی


تحقیق پیرامون وندافزایی


دانلود مقاله نظریه حاکمیت و مرجع گزینی


پایان نامه رشته زبان شناسی و ادبیات


پایان نامه پیرامون رشته زبان شناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و ...

وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی) دسته: زبان و ادبیات فارسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 450 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 300 توضیحات جامع و کامل : وندافزایی به ...

پایان نامه وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی ...

پایان نامه وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰۱ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه وندافزایی به ...

وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و ...

وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی) دسته: زبان و ادبیات فارسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 450 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 300 توضیحات جامع و کامل : وندافزایی به ...

گفتاری - پروژه ها

پایان نامه وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریه حاکمیت و مرجع گزینی) ۳۰۰ ص . فصل اولکلیات پژوهش ۱ـ۱ـپیش گفتار در میان ابزارهای ارتباطی بشر، زبان به عنوان مؤثرترین و آسانترین ...

سادة - پروژه ها

وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریه حاکمیت و مرجع گزینی) چکیده : به منظور بیان و توصیف مفاهیم و حفظ و غنای زبان می توان با استفاده از فرایند وندافزایی اقدام به واژه سازی و واژه ...

پایان نامه وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی ...

دانلود وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی),پایان نامه وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتا,نگاران

وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و ...

مقالات مرتبط. دانلود وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و... دانلود مقاله نظریه حاکمیت و مرجع گزینی، زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار، وند، ستاک ساده فعلی، تحقیق وندافزایی، پایان نامه پیرامون رشته ...

پایان نامه وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی ...

با توجه به نظریه حاکمیت و مرجع گزینی و طبق نتایج به دست آمده از بررسی داده های پیکره، در زبان فارسی معیار که دارای دو نوع وندافزایی آشکار و غیرآشکار است، از 49 پیشوند و پسوند تصریفی و اشتقاقی و 352 ستاک ساده فعلی طی ...

پایان نامه وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی ...

دانلود وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی),پایان نامه وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتا,نگاران

وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و ...

وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار . 2019-08-01 — 2020-06-18 — Siamak ADN. ارتباط با ما — لیست پایان‌نامه‌ها... دانلود ... بخشی از متن: در میان ابزارهای ارتباطی بشر، زبان به عنوان مؤثرترین و آسانترین ...

وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و ...

وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریه حاکمیت و مرجع گزینی) 30,000 تومان. تعداد صفحات : 300 صفحه. نوع فايل : Word (ورد) قابل ويرايش. حجم فایل : 429 کیلوبایت (فشرده) اين پروژه و كليه پروژه هاي ...

وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و ...

وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی) دسته: زبان و ادبیات فارسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 450 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 300 توضیحات جامع و کامل : وندافزایی به ...

وندافزایی به ستاک های ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و ...

دانلود فایل وورد وندافزایی به ستاک های ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

پایان نامه وند افزایی به ستاک های ساده فعلی در زبان فارسی ...

تماس با ما مقالات رایگان پایان نامه وند افزایی به ستاک های ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار(طبق نظریه حاکمیت و مرجع گزینی)

ستاکهای سادة فعلی - tabanafrooz1.rozblog.com

با توجه به نظریة حاکمیت و مرجع گزینی و طبق نتایج به دست آمده از بررسی داده های پیکره، در زبان فارسی معیار که دارای دو نوع وندافزایی آشکار و غیرآشکار است، از ۴۹ پیشوند و پسوند تصریفی و اشتقاقی و ۳۵۲ ستاک سادة فعلی طی ...

دانلود کتاب ترفند های تلگرام

ترجمه تخصصی مقاله درس قابلیت اطمینان سیستم قدرت به همراه فایل پاورپوینت آماده

شبیه سازی اینورتر منبع امپدانسی در سیمولینک متلب

حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی کاربردی لوی

تحقیق طراحي و پياده سازي سايت اينترنتي ديناميک

پاورپوینت،مدیریت بحران و مقایسه بحران‌های طبیعی و غیر‌طبیعی،53 اسلاید،pptx

بررسی اصول اجرای قابهای لغزان در سازه های بزرگ- در 100 صفحه-docx

مجموعه بررسی های مکانیک و طراحی سازه های بتنی 2

تحقيق تشكيل نفت

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایل