دانلود رایگان


بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس پيشينه ها ، عوامل و شرايط انقلابات
تئوريهاي تبيين كننده پيرايش انقلاب
ابعاد تحول انقلاب
تئوريها و مدل هاي تحليل انقلاب
متن:
پيشينه ها، عوامل و شرايط انقلاب
انقلاب چيست ؟
ما از روند انقلابي چه معنايي را در نظر مي گيريم ؟ در معناييي كه اين اصطلاح را به كار مي بريم ، انقلاب عبارت از عصيان جمعي ناگهاني و شديدي است كه قصد آن واژگوني قدرت يا رژيمي و دگرگوني وضعيت معيني است . به دين ترتيب ، انقلاب حقيقتاً لحظه اي تاريخي است كه حالت انفجار اجتماعي و در عين حال حالت هيجان انفرادي مشخصه آن است . بنابراين حادثه اي است كه مي توان زمان آن را مشخص نمود ، گو اين كه در عمل انجام دادن اين كاربسيار مشگل است ، خصوصاً در لحظه وقوع . حتي گاهي تاريخ نويسان بر سر تعيين تاريخ شروع و خاتمه انقلاب معيني به توافق نمي رسند . انقلاب را لحظه اي پرهيجان و داغ و در تاريخ نام مي برند كه، لزوماً محدود است يعني ابتدايي دارد و انتهايي.
علاوه بر تعريفي كه در بالا ارائه گرديد ، بعضي از پديده ها را نيز به انقلاب منتسب مي سازند ، مثل اصطلاح انقلاب صنعتي يا انقلاب تكنولوژيك . در عنوان نمودن اين اصطلاحات بيشتر تكيه بر تغييرات قابل ملاحظه و طولاني است كه به دنبال بعضي از تحولات تكنيكي به وجود آمده است و روشن است كه تعريف ما از آن چه كه تحت عنوان (( روند انقلابي )) نام مي بريم شامل اين نوع انقلاب نمي گردد.
علاوه بر اين روند انقلابي طرحي از دگرگوني رژيم را در بر دارد ، يعني سعي در زير و رو كردن رژيم به نفع قدرت جديد مي كند و به همين انقلاب از نهضتي كه ناشي از نارضايتي است و هدفش بر طرف كردن بعضي نارضاييها و نارساييها است ، متفاوت مي باشد ، در حالي كه روند انقلابي فرا تر از اين مي رود و هدف آن نفعي قدرت يك رژيم است . البته گاهي هم اتفاق مي افتدكه نهضت ناشي از نارضايي به روندانقلابي تبديل شود ولي لزوماً چنين نيست . بلاخره ما حالت ((انقلاب دايم )) يا (( جامعه انقلابي )) را نيز مشمول تعريف خود نمي كنيم . ما تصور مي كنيم كه اين اصطلاحات بيشتر از ايدئولوژي مايه مي گيرند تا جامعه شناسي و چنين مفاهيمي مربوط به جامعه بعد از انقلاب مي گردد ، به دين معني كه جامعه اي را عنوان (( جامعه انقلابي )) مي دهند كه در مقابل روند انقلاب جديدي ، ( اعم از چپ يا راست )، سعي در حفظ و نگهداري دستاوردهاي انقلاب دارد .(1)
تئوريهاي تبين كننده انقلاب
ماركس و آندرت
- يكي از نقاطي كه در نظريه افلاطون و جود داشت و برخي ديگر از دانشمندان نظير ارسطو نيز به آن اشاره كرده اند ( م.ش. ويل دورانت 1345 ص 87 ) فقر و تضاد طبقاتي بين فقرا و
فقر--- انقلاب
- اغنيا ء است . كارل ماركس (Marx ) هم به طوري كه بيشتر خوانندگان با مطالعه ، مي دانند ، در تئوري طبقاتي خود به بدتر شدن و بيچارگي ( V erlendunj ) طبقه گارگر در پي جريان صنعتي شدن به عنوان علت و انگيزه انقلاب مي پردازد .
بدين معني كه با پيشرفت صنعتي ، سود سرمايه داران به مراتب بيشتر از بهبود وضعيت كارگران مي باشد.
- فقر به عنوان علت انقلاب از جانب ها نا آندرت Hanna Arendt ,1963 ) هم تاييد و
تاكيد مي شود . اما در صورتي كه بخواهيم تاد حدودي ترتيب زماني را رعايت كنيم لازم
است ابتدا به چند نظريه نسبتاً قديمي به طور كوتاه اشاره نمائيم .

گوتشالك
گوتشالك ( Gottschalk ) به عنوان يك تاريخ دان ، پيدايش انقلاب را به علل زير مي داند :
1- تقاضا و نياز مردم براي يك تغيير ، كه خود از دو علت ديگر سرچشمه مي گيرد :
الف : تحريك مردم ( provocat ion ) مثلاً از طريق فشار اقتصادي
ب: هم عقيدگي فشرده و قوي بين مردم ( solidified public opinion ) درباره اين كه وضع بايد تغييركند.
1- اميدواري مردم به موفقيت ( hopfulness ) ، كه خود در پي عوامل زير به وجود مي آيد : ب: داشتن رهبري ( leadership )
3- ضعف نيروي حاكم و ترديد آنها در حقوق خود . ( نقل از ( dahrendorf 1974 173 .
برينتون :
برينتون ( brinton ) دانشمند تاريخ شناس ديگري است كه كتاب قديميش به زبان فارسي نيز به چاپ رسيده است . وي براساس يك بررسي استقرائي از چهار انقلاب : انگلستان ، فرانسه ، آمريكا و روسيه و استخراج وجوه اشتراك آنها ، علت انقلاب را در عوامل زير مي بيند:
1- پيشرفت اقتصادي
2- تضاد طبقاتي شديد
3- از خود بيگانگي شدن روشن فكران
4- ضعف و عدم كارائي دستگاه دولت
5- انعطاف پذيري طبقه حاكم كه از نظر رواني نيز نامطمئن و بي تعادل است و نمي تواند خود را با شرايط جديد تطبيق دهد .
هر چند كه كاربرينتون براي زمان خودش باارزش و در شرايط بعد نيز تا حدودي قابل استفاده است ، اما به قول ذاهرندوف: همانطور كه نام كتاب برينتون مي گويد او در كارش به تشريح جريان چهار انقلاب پرداخته و ارتباط علي و سيتماتيك بين عوامل را كمتر در نظر گرفته است تا بتواند يك تئوري انقلاب دهد ) dahrendorf , 1974:173 وstone,1971:48 وبرينتون 1362).
اكشتاين
اكشتاين (harry Eckstein ) دانشمند علوم سياسي نيز در قالب عوامل اقتصادي به گسترش فقر در سطح جامعه بعنوان علت انقلاب اشاره مي كند و رشد سريع اقتصادي و عدم تعادل بين توليد و توزيع را از علل اقتصادي پيدايش انقلاب مي داند . بدين معني كه گرچه توليد اقتصادي رشد مي كند ، اما همه مردم به يك اندازه از آن بهره مند نمي شوند .
اما اكشتاين عوامل ديگري را نيز در پيدايش انقلاب مؤثر مي داند و آنها را به چند دسته تقسيم مي كند . او ابتدا از روشنفكران آغاز مي كند و معتقد است كه وقتي شرايط زير بين روشنفكران وجود داشته باشد برظهور انقلاب تأثير مي گذارد :
- عدم جامعه پذيري و انطباق سياسي مناسب روشنفكران
- تضاد ارزشهاي اجتماعي ( يعني دوگانگي نظام ارزشي سنتي و جديد )
- فلسفه اجتماعي و ايدئولژي و زنگزده (corrosive) يعني ايدئولژي كه ديگر منطبق با شرايط نباشد و انسانها را از پيشرفت وادارد.
- از خود بيگانگي قشر روشنفكر
علاوه بر اين اكشتاين به عوامل اجتماعي و سياسي مؤثر زير نيز اشاره مي كند:
- نارضايتي مردم از دايره تنگ و محدود و غير قابل ورود نخبگان و قشر بالا ( كه ارتقأ اجتماعي را براي ديگران غير ممكن مي سازد ) ،
- آشفتگي اجتماعي ( آنومي ) ،
- تضاد در پي پيدايش طبقات جديد اجتماعي
- ضعف دولت و حكومت و دو گانگي در درون آن
به طور كلي اكشتاين معتقد است كه اگر تغيرات اجتماعي سريع در يك جامعه روي دهد و بين نظام اجتماعي و دولت ناهماهنگي و تضاد به وجود آيد ، انقلاب پديد مي آيد ( نقل از stone, 1971:48 ).بررسی اندیشه


اندیشه های انقلابی


اندیشه های اجتماعی


مارکس


بررسی اندیشه مارکس


بررسی اندیشه انقلابی مارکس


بررسی اندیشه اجتماعی مارکس


اندیشه


انقلاب


اجتماع


بررسی اندیشه انقلابی و اجتماعی مارکس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس | pdf

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس . 2018-09-17 — 2020-04-29 — Siamak ADN — ارتباط با ما...دانلود... مارکس در پنجم ماه مه 1818 در تری یر شهری باستانی و کلیسایی در منطقه راین آلمان متولد شده پدر و ماردش از اخلاف خاخامهای یهودی بودند ...

تحقیق اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

مقاله حاضر به بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس می پردازد. نظریه مارکس درباره طبقات اجتماعی بدن گونه است که ساختمان طبقاتی جامعه که از طبقات حاکم و محکوم تشکیل می شود ، همراه و بر اساس شکل تولید است.

مقاله در مورد بررسي بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکسزندگینامه مارکس مارکس در پنجم ماه مه 1818 در تری یر شهری باستانی و کلیسایی در منطقه راین آلمان متولد شده پدر و ماردش از اخلاف خاخامهای یهودی بودند نام خانوادگی او مردخایی بوده است ...

دانلود مقاله کامل درباره بررسی اندیشه های انقلابی و ...

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس علاوه بر اين روند انقلابي طرحي از دگرگوني رژيم را در بر دارد ، يعني سعي در زير و رو كردن رژيم به نفع قدرت جديد مي كند و به همين انقلاب از نهضتي كه ناشي ...

تحقیق اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

مقاله حاضر به بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس می پردازد. نظریه مارکس درباره طبقات اجتماعی بدن گونه است که ساختمان طبقاتی جامعه که از طبقات حاکم و محکوم تشکیل می شود ، همراه و بر اساس شکل تولید است.

دانلود پروژه با موضوع بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی ...

پروژه با موضوع بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس ما از روند انقلابی چه معنایی را در نظر می گیریم ؟ در معناییی که این اصطلاح را به کار می بریم

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس | pdf

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس . 2018-09-17 — 2020-04-29 — Siamak ADN — ارتباط با ما...دانلود... مارکس در پنجم ماه مه 1818 در تری یر شهری باستانی و کلیسایی در منطقه راین آلمان متولد شده پدر و ماردش از اخلاف خاخامهای یهودی بودند ...

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

فروشگاه اینترنتی لک . . . . . . . . . . Lakstore بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس,بررسی اندیشه ...

دانلود مقاله کامل درباره بررسی اندیشه های انقلابی و ...

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس علاوه بر اين روند انقلابي طرحي از دگرگوني رژيم را در بر دارد ، يعني سعي در زير و رو كردن رژيم به نفع قدرت جديد مي كند و به همين انقلاب از نهضتي كه ناشي ...

تحقیق اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

مقاله حاضر به بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس می پردازد. نظریه مارکس درباره طبقات اجتماعی بدن گونه است که ساختمان طبقاتی جامعه که از طبقات حاکم و محکوم تشکیل می شود ، همراه و بر اساس شکل تولید است.

تحقیق اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

مقاله حاضر به بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس می پردازد. نظریه مارکس درباره طبقات اجتماعی بدن گونه است که ساختمان طبقاتی جامعه که از طبقات حاکم و محکوم تشکیل می شود ، همراه و بر اساس شکل تولید است.

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس | pdf

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس . 2018-09-17 — 2020-04-29 — Siamak ADN — ارتباط با ما...دانلود... مارکس در پنجم ماه مه 1818 در تری یر شهری باستانی و کلیسایی در منطقه راین آلمان متولد شده پدر و ماردش از اخلاف خاخامهای یهودی بودند ...

پایان نامه بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

پایان نامه بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس دسته: جامعه شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 142 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 143 توضیحات جامع و کامل : پایان نامه بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس در 143 صفحه ورد قابل ...

بررسی اندیشه های مارکس اندیشه های انقلابی مارکس اندیشه های ...

بررسی اندیشه های مارکس اندیشه های انقلابی مارکس اندیشه های اجتماعی مارکس اندیشه انقلابی اندیشه اجتما . ادامه و دانلود. موضوع بحث، علل گرایش به مادیگری (ماتریالیسم) است. اول باید مادیگری (ماتریالیسم) را که موضوع بحث ...

دانلود مقاله کامل درباره بررسی اندیشه های انقلابی و ...

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس علاوه بر اين روند انقلابي طرحي از دگرگوني رژيم را در بر دارد ، يعني سعي در زير و رو كردن رژيم به نفع قدرت جديد مي كند و به همين انقلاب از نهضتي كه ناشي ...

دانلود پایان نامه بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس ...

بزرگترين مركز پايانامه ها و پروژه هاي دانشجويي - دانلود پایان نامه بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس با pdf دارای 255 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

دانلود تحقیق بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

دانلود تحقیق بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس پیشینه ها، عوامل و شرایط انقلابانقلاب چیست ؟ ما از روند انقلابی چه معنایی را در نظر می گیریم ؟ در معناییی که این اصطلاح را به کار می بریم ، انقلاب عبارت از عصیان جمعی ...

دانلود مقاله کامل درباره بررسی اندیشه های انقلابی و ...

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس علاوه بر اين روند انقلابي طرحي از دگرگوني رژيم را در بر دارد ، يعني سعي در زير و رو كردن رژيم به نفع قدرت جديد مي كند و به همين انقلاب از نهضتي كه ناشي ...

تحقیق اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

مقاله حاضر به بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس می پردازد. نظریه مارکس درباره طبقات اجتماعی بدن گونه است که ساختمان طبقاتی جامعه که از طبقات حاکم و محکوم تشکیل می شود ، همراه و بر اساس شکل تولید است.

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس | pdf

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس . 2018-09-17 — 2020-04-29 — Siamak ADN — ارتباط با ما...دانلود... مارکس در پنجم ماه مه 1818 در تری یر شهری باستانی و کلیسایی در منطقه راین آلمان متولد شده پدر و ماردش از اخلاف خاخامهای یهودی بودند ...

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس فایل ورد (word)

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس فایل ورد (word) دارای 251 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

نقد بی الگو مارکس و انگلس -گرایش به تحولات انقلابی | سیر ...

نقد بی الگو مارکس و انگلس (گرایش به تحولات انقلابی) بر خلاف دیگر متفکران سیاسی قرن نوزدهم و با وجود به عاریت گرفتن اندیشه از سوسیالیست های تخیلی ، مارکس و رساتر از او انگلس از شهرهای بزرگ صنعتی معاصر انتقاد کرده اند ...

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس زندگینامه مارکس مارکس در پنجم ماه مه ۱۸۱۸ در تری یر شهری باستانی و کلیسایی در منطقه راین آلمان متولد شده پدر و ماردش از اخلاف خاخامهای یهودی بودند نام خانوادگی او مردخایی بوده ...

تحقیق اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

مقاله حاضر به بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس می پردازد. نظریه مارکس درباره طبقات اجتماعی بدن گونه است که ساختمان طبقاتی جامعه که از طبقات حاکم و محکوم تشکیل می شود ، همراه و بر اساس شکل تولید است.

بررسی فرستنده و گیرنده مادون قرمز

طرح توجیهی تجهيزات الكتريكی و پزشكی جنين ياب

کتاب صلات علوی گرگانی در قالب Word

نقد و تحلیل فقهی بر تغلیظ دیه در ماه های حرام

شبیه سازی مکانیزم برف پاک کن در اینونتور

گزارش کارآموزی مجتمع كارگاهي دانشگاه

شیپ فایل جاده های ارتباطی استان خراسان رضوی

طراحي وساخت مدار محافظ وسايل برقي

بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایل