دانلود رایگان


پایان نامه ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه اين پايان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی به ماهيت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنين عملی محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينکه غرض اصلی او مورد ديگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی يک منطقه شود يا به عبارت ديگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعليت نيابد؛ از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعی در افساد در زمين است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» و «تروريسم» ـ پنج فرق ميان محاربه و بغي بيان شده است واز آن جا كه ماهيت جرم محاربه ايجاد اختلال در امنيت عمومی است، پس می تواند بارزترين مصداق آن تروريسم باشد.
در پايان ضمن بررسی محاربه در قوانين موضوعه ايران ، بر اين نكته تصريح شده كه تعميم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غير اصولی و خلاف موازين شرعی و حقوقی می باشد.
مقدمه
طرح مسأله
در شريعت , جرايم به محظورات شرعي که خداوند متعال از آنها به وسيله حد يا تعزير منع کرده است تعريف شده اند . و محظور, عبارت است از انجام فعلي که از آن نهي شده و يا ترک فعلي که به آن امر شده است . پس جرم , انجام عملي است که حرام و داراي مجازات است و يا ترک فعلي است که شرع انور به تحريم و مجازات بر آن تصريح کرده است . جرم در ميان پديده هاي گوناگون اجتماعي نيز رفتاري مورد انزجار و نفرت جامعه است , که با توجه به شدت و ضعف آن , مستلزم عقوبت مي گردد . با پيروزي و به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني)ره)،يکي از برنامه هاي دولت اسلامي پس از استقرار نظام اسلامي وضع قوانين کيفري مبتني بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغاير بود.طليعه اين تحول پيش از تصويب مقررات جديد با اجراي مجازاتهاي اسلامي که به موجب احکام دادگاههاي انقلاب اسلامي در همان روزهاي نخستين پيروزي انقلاب نمايان گرديد سپس با تصويب مقررات جزايي اسلامي تقسيم بندي جرايم از خلاف , جنحه وجنايت به حدود و قصاص و تعزيرات تغيير يافت . در بخش حدود , محاربه به عنوان جرمي مستقل وارد حقوق موضوعه ايران گرديد پديده مجرمانه محاربه , يکي از عناوين حقوق جزاي اسلامي مي باشد. اين مبحث در باب حدود , بين فقهاي شيعه و سنی مشهور است . در آن باب , مجازاتهاي شديد از سوي شارع مقدس بيانگر اهميتي است که شارع , براي صيانت مردم , تامين امنيت و آسايش جامعه قائل است . به علت جديد التاسيس بودن اين موضوع ومباحثي که پيرامون ماهيت و نحوه اجراي آن در فقه اماميه و اهل تسنن و مصاديق آن در عصر حاضر و نيز بررسي وجوح تشابه و تفاوت اين جرم با جرائم ديگر از قبيل بغي و ساير جرايم مخل امنيت داخلي و خارجي مطرح است لذا موضوع پايان نامه را بررسي ماهيت اين جرم در فقه مذاهب خمسه انتخاب نمودم .
فهرست
1-1) معناي لغوي محاربه 6

2-1) محاربه در قرآن كريم. 7

3-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه 12

4-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت.. 20

فصل دوم. 21

ماهيت محاربه. 21

1-2) مفاد آيه محاربه 22

1-1-2) بررسي عنوان محاربه 22

2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمين 50

1-2-1-2) مراد از افساد در زمين. 50

2-2) جمع ميان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض... 57

3-2) آيا افساد فی الارض به تنهايي، موضوع برای جواز حکم قتل مي باشد. 67

4-2) بررسی روايات خاصه درباره موضوع حد محارب.. 70

5-2) بررسى مسائل دخيل در تحقق عنوان محاربه 108

1-5-2) بکار بردن سلاح. 108

2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب.. 115

3-5-2) قصد قتل يا سرقت.. 120

4-5-2) عموميت متعلق محاربه 125

6-2) ديدگاه علمای اهل سنت در باب محارب.. 129

7-2) ديدگاه اهل سنت در باب حکم محارب.. 136

1-7-2) قائلان به حبس... 136

2-7-2) قائلان به غير حبس... 138

8-2) محارب در متون حديثي مذاهب اربعه 140

9-2) آراء برخي از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم 145

فصل سوم. 147

بررسی جرم محاربه با موارد مشابه. 147

1-3) محاربه و بغی. 148

1-1-3) معناي لغوي بغي. 148

2-1-3) معناي اصطلاحي بغي. 149

3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغي (جرم سياسي) 151

4-1-3) نظريات مختلف در مورد بغي ( جرم سياسي ) 156

5-1-3) آيا باغي کسي است که برامام معصوم خروج نمايد. 159

6-1-3) ‏شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي. 161

7-1-3) ‏رفتار با اسيران و مجروحين جنگي بغات.. 163

8-1-3) تعريف جرم سياسي از نظر حقوقدانان و مقايسه آن با بغی. 166

9-1-3) ‏مزاياي مجرمين سياسي. 167

10-1-3) مقايسه بين محارب و باغی. 169

2-3) محاربه و تروريسم. 170

1-2-3) مفهوم تروريسم. 170

2-2-3) تعاريف گسترده تروريسم. 173

3-2-3) تعريف محدود تروريسم. 175

4-2-3) تعريف تروريسم از نظر ديدگاه هدف و عامل. 177

1-4-2-3) انواع تروريسم از نظر هدف.. 177

2-4-2-3) انواع تروريسم از نظر عامل. 178

5-2-3) تعريف حقوقي تروريسم. 180

6-2-3) مقايسه تروريسم و محارب.. 183

فصل چهارم. 186

محاربه در قوانين موضوعه ايران. 186

(4-1-1 ركن قانوني. 188

(4-1-2 ركن مادي 189

(4-1-3 عنصر معنوي 195

(4-2 ارزيابي انتقادي عملكرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه 197

(4-2-1 نقد و ارزيابي كلّي. 197

(4-3 زمينه و انگيزه تعميم احكام محاربه به برخي از جرايم 202

(4-4 ايرادات ناظر به تعميم حكم محاربه به برخي از جرائم 208

(4-4-1 از نظر شرع. 208

2-4-4) ديدگاه حقوقي عرفي 220

5-4) بررسي موردي جرايم در حكم محاربه 225

1-5-4) جرايم در حكم محاربه در قانون مجازات اسلامي 225

6-4) بر هم زدن امنيت و ايجاد رعب و وحشت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق 227

7-4) قيام مسلحانه عليه حکومت اسلامی 231

8-4) براندازي حكومت اسلامي. 233

9-4 ) نامزد تصدي يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا 237

10-4) تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت غير قانوني. 239

11-4 ) تحريك نيروهاي خودي به تمرد يا تسليم. 245

12-4) همكاري با دولتهای خارجي متخاصم. 247

13-4) سوء قصد به جان رهبر يا يكي از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد 249

14-4) جعل اسكناس و اسناد بانكي به قصد اخلال در نظام كشور 251

15-4) اجتماع و تباني بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور 255

16-4) تظاهر، قدرت نمايي و اقدام عليه آسايش عمومي بوسيله اسلحه 257

17-4 ) راهزني در راهها و شوارع. 259

18-4) سرقت مسلحانه در شب.. 262

19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي. 265

20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه 267

منابع

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:270تحقیق ماهيت محاربه


تحقیق پیرامون ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه


دانلود مقاله ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه


پایان نامه رشته فقه


معارف


علوم دینی


پایان نامه پیرامون ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه با موضوع ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه ...

دانلود رایگان پایان نامه با موضوع ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه,دانلود رایگان مقاله با موضوع محاربه,دانلود رایگان تحقیق با موضوع ماهیت محاربه,دانلود رایگان مقاله با موضوع محاربه در فقه مذاهب خمسه,دانلود رایگان مقاله ...

دانلود پروژه پایان نامه ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه ...

دانلود رایگان دانلود پروژه پایان نامه با موضوع ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه.Doc

پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,ماهیت محاربه,ماهیت محاربه در فقه,ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,محاربه در فقه مذاهب خمسه,محاربه در فقه,, پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه ,sellfile-فروشگاه بزرگ پروژه های ...

پایان نامه ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه

اين پايان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی به ماهيت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و ...

پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه چکیده این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و ...

دانلود پایان نامه با موضوع ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه ...

دانلود رایگان پایان نامه با موضوع ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه,دانلود رایگان مقاله با موضوع محاربه,دانلود رایگان تحقیق با موضوع ماهیت محاربه,دانلود رایگان مقاله با موضوع محاربه در فقه مذاهب خمسه,دانلود رایگان مقاله ...

پایان نامه ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه – پروژه 20

پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه file:Word, پایان نامه, ... ۸-۲) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه. ۱۴۰ . ۹-۲) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم ۱۴۵. فصل سوم.. ۱۴۷ ...

پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,ماهیت محاربه,ماهیت محاربه در فقه,ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,محاربه در فقه مذاهب خمسه,محاربه در فقه,, پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه ,sellfile-فروشگاه بزرگ پروژه های ...

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,نگاران

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,نگاران

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,نگاران

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

چکیده: این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از ...

پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,ماهیت محاربه,ماهیت محاربه در فقه,ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,محاربه در فقه مذاهب خمسه,محاربه در فقه,, پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه ,sellfile-فروشگاه بزرگ پروژه های ...

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,نگاران

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,نگاران

پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه - سن فایل

در این پست پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه با فرمت ورد در ۲۷۲ صفحه آماده دانلود شده است در زیر قستمهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید در صورت تمایل میتوانید این محصول را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.

پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,ماهیت محاربه,ماهیت محاربه در فقه,ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,محاربه در فقه مذاهب خمسه,محاربه در فقه,, پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه ,sellfile-فروشگاه بزرگ پروژه های ...

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

چکیده: این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از ...

گزارش كارآموزي فعالیت در بیمه توسعه

تقویت کننده سیگنال

اقتصاد اسلامی

لایه باز کارت ویزیت شخصی 2

نرم افزار بازی سازی بدون نیاز به برنامه نویسی

دانلود طرح توجیهی کافی نت

بررسی تاریخ اسلام و رابطه آن با هنر و صنعت

حل تمرین کتاب احتمال متغیر ها و فرایندهای تصادفی پاپولیس - ویرایش چهارم

حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

دانلود نقشه بخش های شهرستان رودبار