دانلود رایگان


اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلفدر بسیاری از نقاط جهان، ساختمان خاک و پایداری آن برای کارهای کشاورزی نامناسب گردیده است. عواملی مانند کاهش مقدار ماده¬ی آلی خاک، شور و قلیا شدن اراضی، افزایش میزان سدیم تبادلی و کاهش فعالیت موجودات خاکزی در این امر دخالت داشته¬اند. تخریب ساختمان خاک باعث کاهش سرعت نفوذ آب به خاک، افزایش آبدوی سطحی و فرسایش خاک، کاهش تهویه خاک و در نهایت کاهش عملکرد محصولات زراعی می¬شود (Gregorich et al., ). خاک‌های شور و سدیمی از مشخصه مناطق خشک و نیمه خشک بوده که در کشور ما از وسعت قابل ملاحظه¬ای برخوردار است. به عبارت دیگر وضعیت آب و هوایی در این مناطق باعث شده که دو عامل مهم در زراعت، یعنی آب و خاک، از کیفیت چندان خوبی برخوردار نباشند.
بر اساس گزارش اخیر فائو در سال 000 وسعت کل اراضی شور و سدیمی در جهان میلیون هکتار می¬باشد که شامل اراضی شور و سدیمی در آفریقا، آسیا، استرالیا و آمریکا است ( Martinez and Beltran, 00). وسعت خاک‌های سدیمی در جهان 0 میلیون هکتار و در ایران هزار هکتار برآورد شده است (Sumner, 000). ایران دارای وسعتی معادل 00 کیلومتر مربع است که جمعاً میلیون هکتار و یا 0 درصد خاک‌های ایران را خاک‌های شور و سدیمی تشکیل می¬دهد که از این مقدار میلیون هکتار باتلاق‌های شور کویر لوت و کویر نمک می‌باشد. بر اساس مطالعات مشعلی که وسعت اراضی شور و سدیمی را برای تمام کشورها تعیین کرده است، در ایران / میلیون هکتار اراضی شور و سدیمی وجود دارد. بیش‌ترین درصد اراضی شور جهان در پاکستان، ایران و ازبکستان است. بیش‌ترین درصد اراضی سدیمی در مجارستان و ازبکستان است. بیشترین وسعت اراضی شور بترتیب در چین (/ میلیون هکتار)، آرژانتین (/ میلیون هکتار) و استرالیا (/ میلیون هکتار) است و بیش‌ترین وسعت اراضی سدیمی جهان در استرالیا (/ میلیون هکتار) وجود دارد (Mashali, ). وسعت اراضی شور و سدیمی در ایران بین تا میلیون هکتار می¬باشد (سیادت و همکاران، ). پذیرا و صادق زاده () عدد میلیون هکتار را ارائه داده¬اند. متغیر بودن وسعت اراضی شور و سدیمی به علت تغییرات شوری در طی فصل رشد، بارندگی و آبشویی و یا اضافه شدن املاح به وسیله آب آبیاری است.


فهرست مطالب :
فصل اول : مقدمه و کلیات
بیان مسأله و ذکر مشکل
تعاریف خاک‌های شور و سدیمی
منشأ نمك در طبيعت
عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب
شرایط مناسب برای شور و سدیمی شدن خاک‌ها
طبقه بندی خاک‌های شور و سدیمی در ایران
شوری
سدیمی بودن
نمک غالب خاک¬های سدیمی
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک¬های شور و سدیمی
خصوصیات فیزیکی
خصوصیات شیمیایی
اثر شوری و قلیائیت بر رشد گیاهان
اهداف

فصل دوم : بررسی منابع
خاک‌های بکر و تأثیر کشت و کار بر کیفیت و پایداری آن
تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر خصوصیات مختلف خاک‌ها
تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر پایداری خاکدانه¬ها
تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر میزان رس قابل انتشار
تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر هدایت هیدرولیکی خاک
اثر شوری و سدیم تبادلی بر دینامیک ماده آلی و سرعت تجزیه‌ی آن

فصل سوم : مواد و روش¬ها
زمان و مکان انجام پژوهش
مشخصات کلی مناطق مورد نمونه برداری
تهیه نمونه‌های خاک و تیمار کردن آنها
تجزیه¬های فیزیکی انجام شده روی خاک‌ها و خاکدانه ها
روش¬های تجزیه شیمیایی انجام شده بر روی خاک¬ها
تجزیه¬های بیولوژیکی انجام شده روی خاکدانه¬ها

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانه¬ها در خاک¬های با کاربری متفاوت
تأثیر شوری بر میزان پایداری خاکدانه¬ها در خاک¬های با کاربری متفاوت
تأثیر قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانه‌ها در خاک¬های با کاربری متفاوت
تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاک¬های با کاربری متفاوت
تأثیر شوری بر میزان رس قابل انتشار در خاک¬های با کاربری متفاوت
تأثیر قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاک¬های با کاربری متفاوت
تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک¬های با کاربری متفاوت
تأثیر شوری بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک¬های با کاربری متفاوت
تأثیر قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک¬های با کاربری متفاوت
تأثیر قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاک¬های با کاربری متفاوت
تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاک¬های با کاربری متفاوت
تأثیر شوری بر میزان تنفس میکروبی خاک¬های با کاربری متفاوت
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات و راهکارها
منابع
منشأ نمك در طبيعتعوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و آبشرایط مناسب برای شور و سدیمی شدن خاک‌هاطبقه بندی خاک‌های شور و سدیمی در ایرانخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک¬های شور و سدیمیاثر شوری و قلیائیت بر رشد گیاهان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی ...

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف , اثر شوری , قلیائیت , دینامیک ماده آلی , خصوصیات فیزیکی خاک‌هاشیمی,پروژه شیمی,

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی ...

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف , اثر شوری , قلیائیت , دینامیک ماده آلی , خصوصیات فیزیکی خاک‌هاشیمی,پروژه شیمی,

اثرات سوپر جاذب، ورمی کمپوست و سطوح مختلف شوری آب آبیاری ...

به منظور بررسی تاثیر هدایت الکتریکی ec)) و نسبت جذب سدیم (sar) آب آبیاری بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک های با کاربری مختلف یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با شصت و چهار تیمار و در سه تکرار در طی سال های ...

دانلود پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و ...

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف با pdf . افیونی، م.، مجتبی­پور، ر. و نوربخش، ف. 1376 خاک­های شور و ...

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی ...

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف دید کلی :

اثرات سوپر جاذب، ورمی کمپوست و سطوح مختلف شوری آب آبیاری ...

به منظور بررسی تاثیر هدایت الکتریکی ec)) و نسبت جذب سدیم (sar) آب آبیاری بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک های با کاربری مختلف یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با شصت و چهار تیمار و در سه تکرار در طی سال های ...

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی ...

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

اثر شوری و قلیاییت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی ...

اثر شوری و قلیاییت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک های با کاربری مختلف . در بسیاری از نقاط جهان، ساختمان خاک و پایداری آن برای کارهای کشاورزی نامناسب گردیده است. عواملی مانند کاهش مقدار ماده­ی آلی خاک، - دسته ...

دانلود پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و ...

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف با pdf . افیونی، م.، مجتبی­پور، ر. و نوربخش، ف. 1376 خاک­های شور و ...

تاثیر شوری (ec) و قلیائیت (sar) بر دینامیک ماده آلی و ...

به منظور بررسی تاثیر هدایت الکتریکی ec)) و نسبت جذب سدیم (sar) آب آبیاری بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک های با کاربری مختلف یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با شصت و چهار تیمار و در سه تکرار در طی سال های ...

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی ...

شوری و ماده آلی بر با افزودن ماده آلی و اثرات مطلوب آن بر خصوصیات فیزیکی و تأثیر شوری و سدیمی آب بر هدایت هیدرولیكی اشباع خاك بر دینامیک ماده آلی و خاک های با کاربری هاي مختلف. اثر شوری و قلیائیت

اثرات سوپر جاذب، ورمی کمپوست و سطوح مختلف شوری آب آبیاری ...

به منظور بررسی تاثیر هدایت الکتریکی ec)) و نسبت جذب سدیم (sar) آب آبیاری بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک های با کاربری مختلف یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با شصت و چهار تیمار و در سه تکرار در طی سال های ...

دانلود پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و ...

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف با pdf . افیونی، م.، مجتبی­پور، ر. و نوربخش، ف. 1376 خاک­های شور و ...

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی ...

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف , اثر شوری , قلیائیت , دینامیک ماده آلی , خصوصیات فیزیکی خاک‌هاشیمی,پروژه شیمی,

پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و ...

پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۹ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه اثر ...

اثر شوری و قلیاییت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی ...

اثر شوری و قلیاییت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک های با کاربری مختلف . در بسیاری از نقاط جهان، ساختمان خاک و پایداری آن برای کارهای کشاورزی نامناسب گردیده است. عواملی مانند کاهش مقدار ماده­ی آلی خاک، - دسته ...

اثرات سوپر جاذب، ورمی کمپوست و سطوح مختلف شوری آب آبیاری ...

به منظور بررسی تاثیر هدایت الکتریکی ec)) و نسبت جذب سدیم (sar) آب آبیاری بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک های با کاربری مختلف یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با شصت و چهار تیمار و در سه تکرار در طی سال های ...

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی ...

شوری و ماده آلی بر با افزودن ماده آلی و اثرات مطلوب آن بر خصوصیات فیزیکی و تأثیر شوری و سدیمی آب بر هدایت هیدرولیكی اشباع خاك بر دینامیک ماده آلی و خاک های با کاربری هاي مختلف. اثر شوری و قلیائیت

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی ...

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف , اثر شوری , قلیائیت , دینامیک ماده آلی , خصوصیات فیزیکی خاک‌هاشیمی,پروژه شیمی,

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی ...

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف دید کلی :

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال به روش ژاپنی‌ها

برای خرید و فروش سهام و ورود به بازارهای معاملاتی لازم است با دو مفهوم تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل بنیادی(Fundamental Analysis) آشنا باشید. هرکدا,دانلود کتاب تحلیل تکنیکال به روش ژاپنی‌ها, مقالات دانشجویی, پایان نامه و ...

پاورپوینت سازه هاي پليمري

مقاله كانيها

پاورپوینت عکس های کودکی بازیگران، کارگردانان و مجریان ایرانی (2)

تحقیق در مورد نفقه ی زن

پاورپوینت عکس های کودکی بازیگران، کارگردانان و مجریان ایرانی (2)

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایلپاورپوینت مخابرات نوري و فيبر نوري

دانلود طرح توجیهی: تولید انواع ورق و لوله گالوانیزه - 87 صفحه

مجموعه تصاویر آدمک های سه بعدی برای استفاده در ارائه پاورپوینت

مجموعه تصاویر آدمک های سه بعدی برای استفاده در ارائه پاورپوینت