دانلود رایگان


نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستيزنان میتوانند به عنوان همسر , مادر, مدیر, و برنامه ریز خانواده و کسیکه نقش اصلی را در تنظیم خرید و چگونگی مصرف بعهده دارد و نیز بعنوان مربی و فرهنگساز نسل آینده نقش بسیار مهمی در تغییر الگوی مصرف غذایی و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست داشته باشد.
در این تحقیق محقق بدنبال اهداف اصلی خویش یعنی افزایش نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذایی مناسب و نهایتا کاهش فشار وارد بر محیط زیست به علت الگوهای بی رویه مصرف می باشد.
جامعه آماری در این تحقیق , زنان منطقه ۶تهران می باشند که تعداد ١١۰۵٧نفر را تشکیل می دهند. افراد نمونه به حجم ٣۲۵ نفر بر اساس نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق, پرسشنامه ویژه ای برای کسب اطلاعات تهیه شده که برای بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق از آزمون کی دو و اسپیرمن استفاده گردید و نتایج آن اینچنین بیان گردید. مطابق نظر پاسخگویان در مورد فرضیه اول با توجه به اینکه ضرائب ۲۶٣/۰و۲۲٣/۰از مقدار جدول ١۴٨/۰ بیشتر است بین سطح سواد و نوع الگوی مصرف غذا ,رابطه معنی دار وجود دارد, یعنی هرچه میزان تحصیلات زنان افزایش می یابد، میزان آشنایی آنان با الگوهای مصرف غذایی افزایش می یابد.همچنین با توجه به اینکه اکثر پاسخها ۲/٣۴درصد در مورد ارتباط سن با الگوی مصرف غذا به سمت گزینه متوسط بوده , پس ارتباط معنی داری بین ایندو وجود ندارد. در مورد رابطه شاغل بودن زنان و نوع الگوی مصرف ٣/۶۸ درصد به سمت گزینه های خیلی زیاد و زیاد گرایش داشته و کی دو بدست آمده٧٧/١٣٨از مقدار جدول بزرگتر است , پس رابطه معنی دار می باشد. در مورد تاثیر نقش زنان در اقتصاد خانواده در زمینه الگوی مصرف غذا پاسخها به سمت گزینه خیلی زیاد گرایش داشته و در مورد تاثیر نقش زنان بدون همکاری دولت در الگوی مصرف غذا با توجه به مقادیر کی دو بدست آمده۶۴۶/۴۲۴و ۵۲٣/۲١۶ از مقدار جدول بزرگتر است, پس نقش زنان به تنهایی نمی تواند موثر باشد. بین آموزش زنان و کاهش میزان پسماندها و کاهش در اسراف مواد غذایی و کاهش مشکلات زیست محیطی ارتباط معنی دار وجود دارد , همپنین هر چه سواد تغذیه ای زنان بیشتر باشد وضعیت تغذیه و سلامت خانواده بهتر می شود. بین نقش زنان و سلامت غذای مصرفی ارتباط معنا دار و چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول- کلیات 3
١‐١‐ فرضیه ,ضرورت ها و اهداف 4
١‐١‐١‐بیان مسئله 4
١‐١‐٢‐فرضیه 4
١‐١‐٣‐ضرورت و اهمیت تحقیق 5
١‐١‐۴‐اهداف 5
١‐١‐۴‐١‐اهداف اصلی 5
١‐١‐۴‐٢‐اهداف فرعی 6
١‐١‐۵‐متغیرها 6
١‐١‐۶‐محدودیت های تحقیق 6
١‐۲-تعاریف نظری و عملیاتی 7
١‐۲‐١‐تعاریف نظری 7
١‐۲‐۲‐تعاریف عملیاتی 8
١‐٣‐تاریخچه تغذیه و الگوی مصرف 8
١‐٣‐١‐تاریخچه تغذیه و الگوی مصرف در جهان 8
١‐٣‐١‐١‐تغییر دادن الگوی مصرف از نظر دستور کار٢١ 8
١‐٣‐١‐۲‐افزایش دسترسی به غذا و تغذیه از نظر دستور کار ٢١ 9
١‐٣‐١‐٣‐اهمیت موضوع تغذیه و زنان از دیدگاه کنفرانسهای بین المللی 10
١‐٣‐۲‐ تاریخچه تغذیه در ایران 11
١‐٣‐۲‐ ١‐اهمیت الگوی مصرف غذا در برنامه های توسعه کشور 12
١‐۴‐فیزیولوژی تغذیه 14
١‐۴‐١‐الگوی تغذیه 14
١‐۴‐٢‐جریان تولید و تغذیه 14
١‐۴‐٢‐١‐تعریف تغذیه 14
١‐۴‐٢‐٢‐ماده مغذی 15
١‐۴‐٢‐٣‐سوء تغذیه 15
١‐۴‐٢‐۴‐تغذیه متعادل 18
١‐۴‐٢‐۵‐عادات غلط غذایی 21
١‐۴‐٢‐۶‐کربوهیدراتها 22
١‐۴‐٢‐٧‐پروتئینها 22
١‐۴‐٢‐٨‐چربیها 23
١‐۴‐٢‐۹‐ویتامینها 23
١‐۴‐٢‐١۰‐عناصر معدنی 24
١‐۴‐٣‐تحقیق و توسعه 25
١‐۴‐٣‐١‐صنایع غذایی ایران 25
١‐۴‐۴‐اثرات زیست محیطی تولید و مصرف غذا 27
١‐۴‐۴‐١‐اثرات زیست محیطی کشاورزی 27
١‐۴‐۴‐۲‐اثرات زیست محیطی تولید محصولات دامی 28
١‐۴‐۴‐٣‐اثرات زیست محیطی فاز فرایند مواد غذایی 28
١‐۴‐۴‐۴‐اثرات زیست محیطی مصرف کننده 28
١‐۵‐بررسی تغذیه در ابعاد فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی 29
١‐۵‐١‐اثرات توسعه فرهنگی بر تغذیه 30
١‐۵‐١‐١‐الگوهای فرهنگی غذا 30
١‐۵‐۲‐اثرات توسعه اقتصادی 33
١‐۵‐۲‐١‐اقتصاد مواد غذایی 33
١‐۵‐۲‐۲- دامنه امنیت غذایی در ایران و جهان 34
١‐۵‐۲‐٣‐اثرات توسعه اقتصادی بر تغذیه 38
١‐۵‐۲‐۴‐اثرات تغذیه بر توسعه اقتصادی 39
١‐۵‐۲‐۵‐ارزشیابی سیاست تغذیه در کلان اقتصاد 39
١‐۵‐۲‐۶‐بحران افزایش قیمت مواد غذایی 40
١‐۵‐۲‐٧‐رابطه بین درآمد و مصرف 44
١‐۵‐۲‐٨‐الگوی مصرف مواد غذایی 46
١‐۵‐۲‐۹‐ویژگی الگوی مصرف در کشورهای ثروتمند 47
۲‐۵‐۲‐١۰‐ویژگی الگوی مصرف در کشورهای فقیر 48
١‐۵‐۲‐١١‐وضعیت الگوی مصرف در ایران 48
١‐۵‐۲‐١۲‐روند مصرف سرانه مواد غذایی در کشور 49
١‐۵‐۲‐١٣‐موادغذایی و روند عرضه سرانه آنها 51
١‐۵‐۲‐١۴‐روند تولید محصولات کشاورزی 60
١‐۵‐۲‐١۵- وضعیت تولید و مصرف مواد غذایی 62
١‐۵‐۲‐١۶‐کیفیت الگوی تولید و مصرف 63
١‐۵‐۲‐١٧‐مرکز ثقل تولید محصولات کشاورزی در کشور 65
١‐۵‐۲‐١۸‐تصویری از تولید موادغذایی در کشور 65
١‐۵‐۲‐١۹‐بررسی وضعیت عرضه محصولات کشاورزی و تاثیر آن در الگوی مصرف مواد غذایی در ایران 66
١‐۵‐۲‐۲۰‐استراتژی کاهش ضایعات , وضعیت ایران و ارائه راهکارها 68
١‐۵‐٣‐ اثرات اجتماعی 70
١‐۵‐٣‐١‐رشد جمعیت وغذا 70
١‐۵‐٣‐۲‐سیاست عصر کمیابی غذا 72
١‐۵‐٣‐٣‐چشم انداز آینده غذا 74
١‐۵‐٣‐۴‐اثرات بهبود تغذیه بر سطح نیروی انسانی 75
١‐۵‐٣‐۵‐اثرات سوء تغذیه بر توسعه اجتماعی 76
١‐۵‐٣‐۶‐تاثیر عوامل اجتماعی بر الگوی مصرف موا غذایی و نقش خانواده 77
١‐۶‐ زنان 77
١‐۶‐١‐زنان و توسعه پایدار در دستور کار٢١ 78
١‐۶‐١‐١‐ نقش زنان در تغییر الگوی مصرف 79
١‐۶‐١‐۲‐ راهکارهای کاهش مصرف 81
١‐۶‐١‐٣‐نقش آموزش زنان در تغییر الگوی مصرف 82
١‐۶‐١‐۴‐توانمند سازی زنان در الگوها و نحوه مصرف 84
١‐۶‐۲‐نقش زنان در کاهش آلودگی محیط زیست, کاهش جمعیت, کمبود مواد غذایی وکمبود آب) 84
١‐۶‐٣‐ نقش زنان در تغییرات در الگوی مصرف غذایی و سلامت کودکان 85
فصل دوم – مواد و روشها 88
۲‐١‐ویژگی منطقه ۶ تهران 89
۲‐۲‐روش تحقیق 92
۲‐۲‐١‐نوع تحقیق 92
۲‐۲‐۲‐ جامعه آماری 93
۲‐۲‐٣‐ نمونه آماری 93
۲‐۲‐٣‐١‐حجم نمونه 93
۲‐۲‐٣‐۲‐ روش نمونه گیری 94
۲‐٣‐ابزار گردآوری اطلاعات 94
۲‐٣‐١- مشخصات پرسشنامه 94
۲‐٣‐۲- روایی و پایایی پرسشنامه 95
فصل سوم- نتایج 97
٣‐١‐ آمار توصیفی 98
٣‐١‐١- توزیع سن پاسخگویان 99
٣‐١‐۲- توزیع وضع تاهل پاسخگویان 100
٣‐١‐٣- سطح تحصیلات پاسخگویان 102
٣‐١‐۴- توزیع وضعیت شغل پاسخگویان 104
٣‐١‐۵- توزیع وضعیت درآمد ماهیانه(خانوار)پاسخگویان 105
٣‐۲‐ آمار استنباطی 106
٣‐۲‐١‐پاسخ به فرضیه اول ( بین نقش زنان و نحوه استفاده در الگوهای مصرف غذایی
رابطه وجود دارد.) 107
٣‐۲‐١‐١‐پاسخ به سوال ١( آیا سطح سواد زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذایی نقش موثر دارد؟) 107
٣‐۲‐١‐۲‐پاسخ به سوال ۲( آیا بین سن زنان و نوع الگوهای مصرف غذایی رابطه وجود دارد؟) 109
٣‐۲‐١‐٣‐پاسخ به سوال ٣( آیا زنان می توانند با انتخاب الگوهای مصرف غذایی مناسب در اقتصاد خانواده تاثیرگذار باشند؟) 110
٣‐۲‐١‐۴‐پاسخ به سوال ۴( آیا نقش زنان به تنهایی و بی پشتوانه دولت می تواند در الگوی مصرف غذا تاثیرگذار باشد؟) 112
٣‐۲‐١‐۵‐پاسخ به سوال ۵( آیا شاغل بودن زنان در الگوی مصرف غذایی خانواده می تواند تاثیرگذار باشد؟) 113
٣‐۲‐۲‐پاسخ به فرضیه دوم ( بین نقش زنان و کاهش در مصرف (آب, انرژی, پسماند, غذا....) رابطه وجود دارد؟) 115
٣‐۲‐۲‐١‐پاسخ به سوال ١( آیا بین آموزش زنان و نوع الگوی مصرف( غذا,آب , انرژی ...) ارتباط برقرار است؟) 115
٣‐۲‐۲‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آیا بین آموزش زنان و کاهش در اسراف مواد غذایی ارتباط برقرار است؟) 117
٣‐۲‐۲‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آیا بین آموزش زنان و کاهش تولید پسماندها ارتباط برقرار است؟ ) 118
٣‐۲‐۲‐۴‐ پاسخ به سوال ۴( آیا بین آموزش زنان و کاهش مشکلات زیست محیطی رابطه برقرار است؟ ) 120
٣‐۲‐٣‐ پاسخ به فرضیه سوم ( بین نقش زنان در بهبود وضعیت تغذیه ارتباط برقرار است.) 122
٣‐۲‐٣‐١‐ پاسخ به سوال ١( آیا بین افزایش درآمد خانواده و بهبود وضعیت تغذیه ارتباط برقرار است؟) 122
٣‐۲‐٣‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آیا سطح سواد تغذیه ای زنان در بهبود وضعیت تغذیه و سلامت کودکان و خانواده نقش مؤثر دارد؟) 123
٣‐۲‐٣‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آیا بین نقش زنان و سلامت غذای مصرفی در خانواده ارتباط وجود دارد؟) 125
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات 130
۴‐١‐ بحث و نتیجه گیری 131
۴‐١‐١‐ مقدمه 131
۴‐١‐٢‐بحث و نتیجه گیری پرسشنامه 132
۴‐١‐٢‐١- نتیجه گیری از فرضیه اول و سوالات پژوهشی مربوطه 132
۴‐١‐٢‐۲- نتیجه گیری از فرضیه دوم و سوالات پژوهشی مربوطه 134
۴‐١‐٢‐٣- نتیجه گیری از فرضیه سوم و سوالات پژوهشی مربوطه 135
۴‐١‐٢‐۴- نتیجه گیری از سوالات مربوط به میزان مصرف مواد غذایی 136
۴‐۲‐پیشنهادات 137
۴‐۲‐١‐نقش دولت 137
۴‐۲‐١‐١‐ پیشنهاداتی برای دولت در ارائه برنامه های آموزشی 137
۴‐۲‐١‐۲‐سایر فعالیتهای مؤثر دولت در زمینه الگوی مصرف غذا 139
۴‐۲‐۲‐نقش زنان 140
۴‐۲‐۲‐١‐پیشنهادات برای زنان 140
پیوست 142
پیوست الف- پرسشنامه در خصوص نقش زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذایی 143
منابع 151
منابع فارسی 152
منابع انگلیسی 155
اینترنت 155
چکیده انگلیسی 156
فهرست جداول
جدول شماره ١‐١- سهم درشت مغذی ها در تامین انرژی بین جهان , کشورهای توسعه یلفته, در حال توسعه و ایران و دامنه قابل قبول سازمان بهداشت جهانی(متوسط سالهای 51
جدول شماره١‐۲- روند عرضه سرانه مواد غذایی طی سالهای (٨۰‐١٣۶۸۵) 52
جدول شماره ١‐٣- سهم گروههای مختلف مواد غذایی در تامین انرژی طی سالهای( ٨۰‐١٣۶۸) 53
جدول شماره ١‐۴- سهم گروههای مواد غذایی در تامین انرژی (متوسط سالهای ٨۰‐١٣۶٨)در ایران و جهان (واحد: درصد) 55
جدول شماره ١‐۵- وضعیت عرضه سرانه انرژی و مواد غذایی در چند کشور درحال توسعه و توسعه یافته جهان (در سال ۲۰۰۰) 58
جدول شماره ١‐۶ : برآورد درصد ضایعات محصولات کشاورزی 70
جدول شماره ١‐٧: پر جمعیت ترین کشورهای جهان( در سال٢۰۰۰ و٢۰۵۰) 72
جدول۲‐١‐ محله های منطقه ۶ شهرداری تهران بر حسب تعداد خانوار , جمعیت و محدوده جغرافیایی 90
جدول ٣-١ - فراوانی، درصد و درصد تراکمی سن پاسخگویان 99
جدول ٣-۲ - توزیع فراوانی و درصد وضع تاهل پاسخگویان نمونه آماری 100
جدول ٣-٣ - توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح تحصیلات پاسخگویان 102
جدول ٣-۴ - توزیع فراوانی و درصد وضع شغلی پاسخگویان نمونه آماری 104
جدول ٣-۵ - فراوانی، درصد و درصد تراکمی میزان درآمد ماهیانه پاسخگویان 105
جدول ٣-۶- نتایج ضریب همبستگی بین سواد زنان و اصلاح الگوی مصرف غذایی 107
جدول ٣-٧- توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال ١٣ 108
جدول ٣-٨- نتایج آزمون کای دو 108
جدول ٣-۹- توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال ١۴ 109
جدول ٣-١۰- نتایج آزمون کای دو 110
جدول ٣-١١- توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال ٨ 111
جدول ٣-١۲- توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال ۲۲ 111
جدول ٣-١٣- نتایج آزمون کای دو 111
جدول ٣-١۴- توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال ١٧ 112
جدول ٣-١۵- توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال ١۸ 113
جدول ٣-١۶- نتایج آزمون کای دو 113
جدول ٣-١٧- توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال ۲۸ 114
جدول ٣-١٨- نتایج آزمون کای دو 114
جدول ٣-١۹- توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال های ١ پژوهش 115
جدول ٣-۲۰- نتایج آزمون کای دو 116
جدول ٣-۲١- توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال ١۶ 117
جدول ٣-۲۲- نتایج آزمون کای دو 118
جدول ٣-۲٣- توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال ۲١ 119
جدول ٣-۲۴- نتایج آزمون کای دو 119
جدول ٣-۲۵- توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال های ۴ پژوهش 120
جدول ٣-۲۶- نتایج آزمون کای دو 121
جدول ٣-۲٧- توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال ۲۹ 122
جدول ٣-۲۸- نتایج آزمون کای دو 123
جدول ٣-۲۹- توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال های ۲ پژوهش 124
جدول ٣-٣۰- نتایج آزمون کای دو 124
جدول ٣-٣١- توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به سوال های ٣ پژوهش 125
جدول ٣-٣۲- نتایج آزمون کای دو 126
جدول۴‐٣٣ میزان مصرف مواد غذایی 126
فهرست نمودارها
نمودار ١-١-اثرات زیست محیطی در سطح مصرف کننده 29
نمودار١‐ ۲- کشورهای دارای اقتصاد برتر جهان در سال ٢۰٢۰ 37
نمودار ٣-١- توزیع درصد میزان سن پاسخگویان 99
نمودار ٣-۲- توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک وضعیت تاهل 101
نمودار ٣-٣- توزیع درصد سطح تحصیلات پاسخگویان 103
نمودار ٣-۴- توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک وضعیت شغلی 104
نمودار ٣-۵- توزیع درصد میزان درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان 106
فهرست اشکال
شکل شماره ١‐١‐ هرم غذایی 19
شکل شماره ١-۲- طراحی دوباره از هرم غذایی 20
فهرست پیوستها
پیوست الف- پرسشنامه در خصوص نقش زنان 143
در اصلاح الگوهای مصرف غذایی


این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:190اهمیت الگوی مصرف غذا


الگوی مصرف در جهان


الگوی مصرف


دسترسی به غذا و تغذیه


الگوی تغذیه


جریان تولید و تغذیه


تعریف تغذیه


سوء تغذیه


عادات غلط غذایی


کربوهیدراتها


پروتئینها


چربیها


ویتامینها


اثرات زیست محیطی


اثرات تغذیه


رشد جمعیت و

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ...

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي 190 ص - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

دانلود پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ...

دانلود پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي ارسال شده توسط: admin تاریخ ارسال: بهمن ۲۱, ۱۳۹۴ در محیط زیست 0

دانلود پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ...

دانلود پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي ارسال شده توسط: admin تاریخ ارسال: بهمن ۲۱, ۱۳۹۴ در محیط زیست 0

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ...

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي(مطالعه موردي در منطقه٦تهران)

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ...

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي 190 ص - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه ...

توضیحات: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست با عنوان نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زیستی(مطالعه موردی در منطقه 6 تهران)، در قالب فایل word و در حجم 190 صفحه.

پایان نامه بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ...

پایان نامه بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی دسته: علوم تربیتی بازدید: 2 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 434 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 203 پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف ...

تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه ...

توضیحات: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست با عنوان نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زیستی(مطالعه موردی در منطقه 6 تهران)، در قالب فایل word و در حجم 190 صفحه.

پایان نامه بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ...

پایان نامه بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی در 203 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی ...

تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه ...

توضیحات: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست با عنوان نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زیستی(مطالعه موردی در منطقه 6 تهران)، در قالب فایل word و در حجم 190 صفحه.

پایان نامه بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ...

پایان نامه بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی,پایان نامه نقش زنان در انتخاب,الگوهای مصرف غذاﻳﻰ,ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی,, پایان نامه بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف ...

پایان نامه بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ...

پایان نامه بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی,پایان نامه نقش زنان در انتخاب,الگوهای مصرف غذاﻳﻰ,ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی,, پایان نامه بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف ...

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ...

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي(مطالعه موردي در منطقه٦تهران)

آیین نامه قانون جدید امور گمرکی

مقایسه رفتار چین خوردگی ستونهاي چهارگوش جداره نازك در دو حالت توخالی و توپر

مقاله تشكيل سنگها و كانيها

امتحان نهایی تأسیسات ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91

مقاله اصول تراشکاری

پاورپوینت انواع روشهای توسعه شبکه و ابزار آن

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایلدانلود گزارش کارآموزی در شهرداری

پاورپوینت مديريت ريسك

کد متلب مشخص کردن اجزا صورت انسان در تصویر