دانلود رایگان


پروژه طراحي و ساخت مزارع آبي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پروژه طراحي و ساخت مزارع آبيدر مطالب جمع آوري شده اطلاعات پايه‌اي لازم براي طراحي يك استخر پرورشي جمع آوري شده است. طراحي استخر و ساخت آن بسيار مهم است. براي طراحي يك مزرعة آبي مي‌بايست به فاكتورهايي توجه داشت از جمله : كيفيت خاك, منبع آب شوري و جريانان جزر و مدي در مزارع و پرورشگاههاي ساحلي، محل‌هاي تخم ريزي ماهي، شرايط آب و هوايي و ... كه ما در اين مقاله تمامي عوامل مهم و تعيين كننده در طراحي و ساخت مزارع آبي را بررسي مي‌كنيم.طرح و ساخت مزارع آبي :برخي اطلاعات پاية لازم براي طراحي يك استخر پرورش در زمان مشخص شدن امكان اجراي پروژه، جمع آوري خواهند شد. هر چند، بررسيهاي بيشتري معمولاً براي طراحي مناسب ترين طرح بندي روشهاي ساخت و عمليات، لازم خواهد شد. طراحي استخر و ساخت آن، به اندازة انتخاب محل مطمئن براي موفقيت پروژه، هم از نظر تكنيكي و هم از نظر اقتصادي، مهم است. همانطور كه قبلاً نشان داده شده، مكانهاي ايده آل هميشه ممكن است در دسترس نباشند. نقص‌هاي محل، در اكثر موارد بايد بوسيله طرح‌هاي مناسب ساخت و عمليات، رفع شوند. هر چند،ممكن است صندلي طرح‌ها براي رفع نيازهاي كشت آبي، تقريباً در هر شرايط نامناسبي، امكان پذير باشد، اما اقتصادي بودن و امكان پذير بودن استفاده از آنها براي كشت آبي تجاري، جاي شك و ترديد دارد. در حقيقت، طرح‌هايي كه به طور نرمال در كارهاي مهندسي آب يا آبياري به كار رفته‌اند، نمي‌توانند براي ساختارهاي كشت آبي بدون اصلاح و تغيير قابل توجه (به خاطر هزينه‌هاي مربوطه) استفاده شوند. بخصوص در مورد مزارع آبگيري استخرها صدق مي‌كند كه قسمت قابل توجهي از كشت آبي كنوني را به خود اختصاص داده‌اند.چون طرح مزرعه آبگير، از نظر مكان بسيار اختصاصي عمل مي‌كند، نمي‌توان به طرحي انديشيد كه بتواند استفاده عمومي داشته باشد.هر چند برخي از ويژگيهاي طرح اصلي را مي‌توان بر اساس فيزيوگرافي محل، منبع و طبيعت منبع آب، نوع محصور سازي كه به كار مي‌رود، اورگانيسم‌هايي كه كشت مي‌شوند و تكنيك‌هاي مديريت، از جمله تغذيه يا توليد مواد غذايي و روشهاي برداشت، تعريف كرد. بررسيهاي دقيقي كه قبلاً به آنها اشاره شد بايد به سوي كسب اطلاعات پاية لازم براي تعيين ويژگيهاي طرح مناسب هدايت شوند.6-1 استخرهاي پرورش دور و نزديك از ساحل :6-1-1 اطلاعاتي براي طرح استخرهاچون اكثر تاسيسات كشت آبي در حال حاضر، مزارع آبگير خاكي (استخرها) هستند، ما ابتدا مي‌توانيم روندهاي طراحي آنها را در نظر بگيريم. علي رغم تشابه اصول پاية درگير، بررسي مزارع آبگير آب شيرين غير ساحلي و مزارع آبگير آب شورمزه يا آب شور ساحلي، به طور جداگانه، و اصولاً به خاطر تفاوت درجزئيات عملياتي، مناسب تر خواهد بود.همانطور كه قبلاً نشان داده شد، بررسي و رسيدگي قبل از طراحي مزرعه به وسعت اطلاعات جمع آوري شده در طول مطالعات اولية امكان اجراي طرح، اطلاعات خوبي مربوط به دماي ميانگين ماهانه، بارش باران، تبخير، رطوبت، نورخورشيد و سرعت باد و جهت باد، بايد از قبل، در دسترس باشند. يك نقشه برجسته (مقياس 1:50000 تا 1:25000) از منطقه، مفيدترين داده در تعيين منطقه حوزة محل و موقعيت نسبي‌اش است.طراحي و ساخت خندقمهمترين ساختارها دريك مزرعه آبگير، سيستم خندق و ساختارهاي كنترل آب هستند. كف استخرها ممكن است كنده شده يا نشده باشند كه بستگي دارد به توپوگرافي و شرايط خاك، ولي كانال‌هاي منبع و زهكشي و گودال‌هاي برداشت محصول، بايستي حفاري شوند.همانطور كه قبلاً عنوان شد، جزئيات ساختاري خندق بستگي دارد به طبيعت خاك مورد استفاده عمق آب لازم در استخرها، فعاليت موج و فرسايش احتمالي و .... شكل 4-6 نشان دهندة سطوح مقطع عرضي برخي خندق‌هاي نمونه است. چون صرفه جويي اقتصادي خيلي مهم است، تعيين بيشترين شيب و انحراف خندق‌ها كه پايداري ساختار را در دراز مدت تضمين مي‌كند، ضرورت دارد. جائيكه شرايط خاك مناسب نيست، به صرفه بودن پوشاندن شيب خندق‌ها با آجر، سنگريزه، چوب و ... بايد مشخص شده و هزينه‌هاي نگهداري و امنيت طولاني مدت بايد محاسبه شوند. پهلوي سطح آزاد بايد بر اساس فعاليت موج و سطوح طراحي سيل، تعيين شود.جدول 1-6 فهرستي از شيب‌هاي جانبي توصيه شده، عرض فوقاني و پهلوي سطح آزاد خندق‌ها را ارائه مي‌كند. توصيه مي‌شود كه استخرهاي كوچك تا آنجا كه توپوگرافي اجازه مي‌دهد، به صورتي ساخته شوند كه محور طولي آنها موازي با بادهاي رايج، براي فراهم شدن حداكثر شرايط تهويه، باشد. استخرهاي بزرگ ممكن است داراي محور طولي در زواياي راست بادهاي رايج باشند، چون بادهايي كه روي مسيري طولاني از آب مي‌وزند ممكن است امواج بلندتر و فرسايش بيشتري در خندق ايجاد كنند. حداقل m3 عرض فوقاني براي خاكريزهايي كه بوسيله وسايل نقليه مورد استفاده قرار مي‌گيرند لازم است ولي زمانيكه وسايل نقليه سنگين استفاده مي‌شوند، خاكريزهاي اصلي بايد m6 عرض داشته باشند. در صورتيكه جنبه‌ي شامل يك كانال منبع آب روي تيغه خندق باشد، تنظيماتي لازم دارد. دومين و سومين خندق، مي‌توانند باريكتر و پائين تر باشند، كه بستگي دارد به عمق آب استخرهاي محصور شده.عمق آبي كه در يك استخر نگهداري مي‌شود، بستگي زيادي به شرايط اقليمي و تجربه‌هاي كشت دارد. عمق توصيه شده براي استخرهاي قزل آلا، در درون شارش (intake) m1 است و در برون شارش (out flow) m2-5/1 عمقي حدود m1 در استخرهاي پرورش ماهي كول كپور مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري، ترجيح داده مي‌شود. علاوه بر كم شدن نوسانات وسيع دماي ‌آب، اين به كاهش رشد علفهاي هرز آبي ريشه دار كه مشكل اصلي در استخرهاي بارور بخصوص در مناطق گرمسيري هستند، هم كمك مي كند. هر چند، استخرهاي كم عمق تر، در جريان دورة رشد در اقليم‌هاي معتدل، براي استفاده از دماي آب بالاتر براي افزايش توليد، اولويت دارند. به خاطر اين تفاوت‌ها، انواع وسيعي از استخرها با عمق‌ها و اندازه‌هاي مختلف در سيستم‌هاي كش، بوجود مي‌آيند.محدوده‌اي از عمق آب m5/1-4/0 براي استخرهاي پرورشي، و m0/3 – 8/0 براي استخرهاي توليد يا ذخيره، گزارش شده‌اند. در پرورش ماهي آب شيرين، استخرهاي تخم ريزي مي‌توانند داراي عمق متوسط m1-4/0 و استخرهاي نگهدارند يا بازاري، m2-2/1 باشند.منطقه آبي استخرهاي پرورش بين ha2- 05/0 و استخر توليد يا ذخيره بين ha10- 25/0 فرق دارد. استخرهاي تخم ريزي كوچكتر هستند و متغير از ha5/0-01/0 و استخرهاي نگهداري يا بازار از ha/1- 1/0فراهم ساختن يك هسته خاكي غير قابل نفوذ با چسبندگي بالا، با پوسته‌هايي از خاك‌هاي كمتر چسبناك روي هر دو طرف يا تنها يك طرف، تجربه رايجي است. مهمترين علل تخريب شيب خندق‌ها فرسايش بادي و موجي و سوراخ شدن بوسيله جانوران آبزي است و عادات تغذيه‌اي ماهيهاي مثل كول كپور كه در اطراف خندق‌هاي استخر جمع مي‌شوند. يك پوشش علفي درست و مناسب براي حفظ بخشهاي در معرض آسيب (آسيب پذير) خندق‌ها، ضروري مي‌باشد. گونه‌هاي علفي كه سريع رشد مي‌كنند و گسترش مي‌يابند، اولويت دارند. در استخرهاي اروپاي شرقي، يك كمبرند از ني شتي با عرض m4، براي استخرهاي ذخيره بزرگتر (ha<10) براي حفظ قسمتهاي آسيب پذير خندق نسبت به امواج، توصيه مي‌شود.در جاهاي ديگر، سنگريزه با ضخامت m5/0 – 25/0 ترجيح داده مي‌شود. در كشورهايي مثل چين، بلوك‌هايي بتوني يا آجري، براي فرش كردن شيب‌ها استفاده مي‌شوند. آهك نيز براي بهبود تراكم و فشردگي خاك در خندق‌ها، براي مقاومت در مقابل فرسايش مي‌تواند مفيد باشد. اصول كلي طرح و ساخت، براي استخرهاي ساحلي و آب شيرين خيلي مشابه هم هستند. هر چند، طبيعت زمين و وابستگي به آب جزر و مد، و نيز تجربه استفاده از مراتع جلبكي كف زني به عنوان غذا براي ذخيره‌هاي پرورش يافته، تغييراتي را در طرح و ساخت، ضروري مي‌سازد. نوع خاك مناسب در مناطق جزر و مدي كه براي مزارع ساحلي انتخاب شده‌اند، از قبل شرح داده شده است. ساخت خاكريزهاي بزرگ و ساختارهاي بتوني سنگين روي زمين نرم، مشكلات خاصي را ايجاد مي‌كند. خاك رويي ليفي يا متخلخل ودر مناطق مانگرو (همراه با ريشه‌هايي كه گاهي بيش از 50% خاك را اشغال مي‌كنند) يك شكل ديگري است.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.تعداد صفحات:100


كيفيت خاك


منبع آب


شوري و جريانان جزر و مدي


مزارع و پرورشگاههاي ساحلي


محل‌هاي تخم ريزي ماهي


شرايط آب و هوايي


طراحي استخر


طراحي و ساخت مزارع آبي


تحقیق مزارع آبي


تحقیق پیرامون ساخت مزارع آبي


دانلود مقاله مزارع آبي


پایان نامه رشته شیلات


پا

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي پرورش ماهی : u/datajoo

موضوع تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي پرورش ماهی در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

بررسی طراحي و ساخت مزارع آبي

طرح و ساخت مزارع آبي . طرح و ساخت مزارع آبي : برخي اطلاعات پاية لازم براي طراحي يك استخر پرورش در زمان مشخص شدن امكان اجراي پروژه، جمع آوري خواهند شد. هر چند، بررسيهاي بيشتري معمولاً براي طراحي ...

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 5817 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 این محصول در قالب فایل word و در 100 صفحه تهیه و تنظیم شده است

پروژه طراحي و ساخت مزارع آبي تحت pdf

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه طراحي و ساخت مزارع آبي تحت pdf . چکیده طرح و ساخت مزارع آبی 6-1 استخرهای پرورش دور و نزدیک از ساحل 6-1-1 اطلاعاتی برای طرح استخرها کیفیت خاک

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 5817 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 این محصول در قالب فایل word و در 100 صفحه تهیه و تنظیم شده است

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 5817 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 این محصول در قالب فایل word و در 100 صفحه تهیه و تنظیم شده است

دانلود تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي - پروژه ها

تحقیق طراحی و ساخت مزارع آبی تحقیق طراحی و ساخت مزارع آبی فرمت فایل : word (قابل ویرایش)تعداد صفحات:۹۰ فهرست مطالب: چکیدهطرح و ساخت مزارع آبی۶-۱ استخرهای پرورش دور و [...] دانلود تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي - پروژه ها کتاب ...

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 5817 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 این محصول در قالب فایل word و در 100 صفحه تهیه و تنظیم شده است

پایان نامه طراحي و ساخت مزارع آبي - فروشگاه پایان نامه ...

پایان نامه طراحي و ساخت مزارع آبي - فـرمت: DOC تعداد صفحات: 100 صفحه رشتــه : شیلات بصورت کامل ، مرتب ، قابل ویرایش و آماده چاپ میباشد. توضیحات: چكيده : در مطالب جمع آوري شده اطلاعات پايه اي لازم براي طراحي يك استخر پرورشي ...

پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی

پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی . چکیده: در مطالب جمع آوری شده اطلاعات پایه‌ای لازم برای طراحی یك استخر پرورشی جمع آوری شده است. طراحی استخر و ساخت آن بسیار مهم است. برای طراحی یك مزرعه آبی می‌بایست به فاكتورهایی توجه ...

بررسی طراحي و ساخت مزارع آبي

طرح و ساخت مزارع آبي . طرح و ساخت مزارع آبي : برخي اطلاعات پاية لازم براي طراحي يك استخر پرورش در زمان مشخص شدن امكان اجراي پروژه، جمع آوري خواهند شد. هر چند، بررسيهاي بيشتري معمولاً براي طراحي ...

دانلود تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي - پروژه ها

تحقیق طراحی و ساخت مزارع آبی تحقیق طراحی و ساخت مزارع آبی فرمت فایل : word (قابل ویرایش)تعداد صفحات:۹۰ فهرست مطالب: چکیدهطرح و ساخت مزارع آبی۶-۱ استخرهای پرورش دور و [...] دانلود تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي - پروژه ها کتاب ...

دانلود تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي - پروژه ها

تحقیق طراحی و ساخت مزارع آبی تحقیق طراحی و ساخت مزارع آبی فرمت فایل : word (قابل ویرایش)تعداد صفحات:۹۰ فهرست مطالب: چکیدهطرح و ساخت مزارع آبی۶-۱ استخرهای پرورش دور و [...] دانلود تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي - پروژه ها کتاب ...

طراحي و ساخت مزارع آبي - downloaddd.11gig.ir

طراحي و ساخت مزارع آبيعنوان تحقیق: طراحي و ساخت مزارع آبي فرمت فایل: word تعداد صفحات: 89 توضیحات برخي اطلاعات پاية لازم براي طراحي يك استخر پرورش در زمان مشخص شدن امكان اجراي پروژه، جمع آوري خواهند شد.

فایل تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي پرورش ماهی : u/datajoo

موضوع تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي پرورش ماهی در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

دانلود تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي - پروژه ها

تحقیق طراحی و ساخت مزارع آبی تحقیق طراحی و ساخت مزارع آبی فرمت فایل : word (قابل ویرایش)تعداد صفحات:۹۰ فهرست مطالب: چکیدهطرح و ساخت مزارع آبی۶-۱ استخرهای پرورش دور و [...] دانلود تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي - پروژه ها کتاب ...

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 5817 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 این محصول در قالب فایل word و در 100 صفحه تهیه و تنظیم شده است

پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی

پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی . چکیده: در مطالب جمع آوری شده اطلاعات پایه‌ای لازم برای طراحی یك استخر پرورشی جمع آوری شده است. طراحی استخر و ساخت آن بسیار مهم است. برای طراحی یك مزرعه آبی می‌بایست به فاكتورهایی توجه ...

پایان نامه طراحي و ساخت مزارع آبي

طرح و ساخت مزارع آبي . طرح و ساخت مزارع آبي : برخي اطلاعات پاية لازم براي طراحي يك استخر پرورش در زمان مشخص شدن امكان اجراي پروژه، جمع آوري خواهند شد. هر چند، بررسيهاي بيشتري معمولاً براي طراحي ...

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 5817 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 این محصول در قالب فایل word و در 100 صفحه تهیه و تنظیم شده است

بررسی طراحي و ساخت مزارع آبي

طرح و ساخت مزارع آبي . طرح و ساخت مزارع آبي : برخي اطلاعات پاية لازم براي طراحي يك استخر پرورش در زمان مشخص شدن امكان اجراي پروژه، جمع آوري خواهند شد. هر چند، بررسيهاي بيشتري معمولاً براي طراحي ...

امتحان نهایی تأسیسات حرارتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92

مشکلات چارچوب کاری قیمت گذاری بر روی توان ری اکتیو و طرح پیشنهادی برای بازار رقابتی

مجموعه کتابهای برایان تریسی

دانلود نقشه بخش های شهرستان رودبار

پیشرفتهایی در حسابداری، پیشرفتهای ثبت شده در حسابداری بین المللی

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایلبررسی تحلیل بقا(آزمون آماری تحلیل بقا)

پروژه کارآفرینی قطعات و شلنگ های مسلح لاستیكی

بررسی تحلیل بقا(آزمون آماری تحلیل بقا)

پاورپوینت در مورد کيفيت آب