دانلود رایگان


پروژه طراحي و ساخت مزارع آبي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پروژه طراحي و ساخت مزارع آبيدر مطالب جمع آوري شده اطلاعات پايه‌اي لازم براي طراحي يك استخر پرورشي جمع آوري شده است. طراحي استخر و ساخت آن بسيار مهم است. براي طراحي يك مزرعة آبي مي‌بايست به فاكتورهايي توجه داشت از جمله : كيفيت خاك, منبع آب شوري و جريانان جزر و مدي در مزارع و پرورشگاههاي ساحلي، محل‌هاي تخم ريزي ماهي، شرايط آب و هوايي و ... كه ما در اين مقاله تمامي عوامل مهم و تعيين كننده در طراحي و ساخت مزارع آبي را بررسي مي‌كنيم.طرح و ساخت مزارع آبي :برخي اطلاعات پاية لازم براي طراحي يك استخر پرورش در زمان مشخص شدن امكان اجراي پروژه، جمع آوري خواهند شد. هر چند، بررسيهاي بيشتري معمولاً براي طراحي مناسب ترين طرح بندي روشهاي ساخت و عمليات، لازم خواهد شد. طراحي استخر و ساخت آن، به اندازة انتخاب محل مطمئن براي موفقيت پروژه، هم از نظر تكنيكي و هم از نظر اقتصادي، مهم است. همانطور كه قبلاً نشان داده شده، مكانهاي ايده آل هميشه ممكن است در دسترس نباشند. نقص‌هاي محل، در اكثر موارد بايد بوسيله طرح‌هاي مناسب ساخت و عمليات، رفع شوند. هر چند،ممكن است صندلي طرح‌ها براي رفع نيازهاي كشت آبي، تقريباً در هر شرايط نامناسبي، امكان پذير باشد، اما اقتصادي بودن و امكان پذير بودن استفاده از آنها براي كشت آبي تجاري، جاي شك و ترديد دارد. در حقيقت، طرح‌هايي كه به طور نرمال در كارهاي مهندسي آب يا آبياري به كار رفته‌اند، نمي‌توانند براي ساختارهاي كشت آبي بدون اصلاح و تغيير قابل توجه (به خاطر هزينه‌هاي مربوطه) استفاده شوند. بخصوص در مورد مزارع آبگيري استخرها صدق مي‌كند كه قسمت قابل توجهي از كشت آبي كنوني را به خود اختصاص داده‌اند.چون طرح مزرعه آبگير، از نظر مكان بسيار اختصاصي عمل مي‌كند، نمي‌توان به طرحي انديشيد كه بتواند استفاده عمومي داشته باشد.هر چند برخي از ويژگيهاي طرح اصلي را مي‌توان بر اساس فيزيوگرافي محل، منبع و طبيعت منبع آب، نوع محصور سازي كه به كار مي‌رود، اورگانيسم‌هايي كه كشت مي‌شوند و تكنيك‌هاي مديريت، از جمله تغذيه يا توليد مواد غذايي و روشهاي برداشت، تعريف كرد. بررسيهاي دقيقي كه قبلاً به آنها اشاره شد بايد به سوي كسب اطلاعات پاية لازم براي تعيين ويژگيهاي طرح مناسب هدايت شوند.6-1 استخرهاي پرورش دور و نزديك از ساحل :6-1-1 اطلاعاتي براي طرح استخرهاچون اكثر تاسيسات كشت آبي در حال حاضر، مزارع آبگير خاكي (استخرها) هستند، ما ابتدا مي‌توانيم روندهاي طراحي آنها را در نظر بگيريم. علي رغم تشابه اصول پاية درگير، بررسي مزارع آبگير آب شيرين غير ساحلي و مزارع آبگير آب شورمزه يا آب شور ساحلي، به طور جداگانه، و اصولاً به خاطر تفاوت درجزئيات عملياتي، مناسب تر خواهد بود.همانطور كه قبلاً نشان داده شد، بررسي و رسيدگي قبل از طراحي مزرعه به وسعت اطلاعات جمع آوري شده در طول مطالعات اولية امكان اجراي طرح، اطلاعات خوبي مربوط به دماي ميانگين ماهانه، بارش باران، تبخير، رطوبت، نورخورشيد و سرعت باد و جهت باد، بايد از قبل، در دسترس باشند. يك نقشه برجسته (مقياس 1:50000 تا 1:25000) از منطقه، مفيدترين داده در تعيين منطقه حوزة محل و موقعيت نسبي‌اش است.طراحي و ساخت خندقمهمترين ساختارها دريك مزرعه آبگير، سيستم خندق و ساختارهاي كنترل آب هستند. كف استخرها ممكن است كنده شده يا نشده باشند كه بستگي دارد به توپوگرافي و شرايط خاك، ولي كانال‌هاي منبع و زهكشي و گودال‌هاي برداشت محصول، بايستي حفاري شوند.همانطور كه قبلاً عنوان شد، جزئيات ساختاري خندق بستگي دارد به طبيعت خاك مورد استفاده عمق آب لازم در استخرها، فعاليت موج و فرسايش احتمالي و .... شكل 4-6 نشان دهندة سطوح مقطع عرضي برخي خندق‌هاي نمونه است. چون صرفه جويي اقتصادي خيلي مهم است، تعيين بيشترين شيب و انحراف خندق‌ها كه پايداري ساختار را در دراز مدت تضمين مي‌كند، ضرورت دارد. جائيكه شرايط خاك مناسب نيست، به صرفه بودن پوشاندن شيب خندق‌ها با آجر، سنگريزه، چوب و ... بايد مشخص شده و هزينه‌هاي نگهداري و امنيت طولاني مدت بايد محاسبه شوند. پهلوي سطح آزاد بايد بر اساس فعاليت موج و سطوح طراحي سيل، تعيين شود.جدول 1-6 فهرستي از شيب‌هاي جانبي توصيه شده، عرض فوقاني و پهلوي سطح آزاد خندق‌ها را ارائه مي‌كند. توصيه مي‌شود كه استخرهاي كوچك تا آنجا كه توپوگرافي اجازه مي‌دهد، به صورتي ساخته شوند كه محور طولي آنها موازي با بادهاي رايج، براي فراهم شدن حداكثر شرايط تهويه، باشد. استخرهاي بزرگ ممكن است داراي محور طولي در زواياي راست بادهاي رايج باشند، چون بادهايي كه روي مسيري طولاني از آب مي‌وزند ممكن است امواج بلندتر و فرسايش بيشتري در خندق ايجاد كنند. حداقل m3 عرض فوقاني براي خاكريزهايي كه بوسيله وسايل نقليه مورد استفاده قرار مي‌گيرند لازم است ولي زمانيكه وسايل نقليه سنگين استفاده مي‌شوند، خاكريزهاي اصلي بايد m6 عرض داشته باشند. در صورتيكه جنبه‌ي شامل يك كانال منبع آب روي تيغه خندق باشد، تنظيماتي لازم دارد. دومين و سومين خندق، مي‌توانند باريكتر و پائين تر باشند، كه بستگي دارد به عمق آب استخرهاي محصور شده.عمق آبي كه در يك استخر نگهداري مي‌شود، بستگي زيادي به شرايط اقليمي و تجربه‌هاي كشت دارد. عمق توصيه شده براي استخرهاي قزل آلا، در درون شارش (intake) m1 است و در برون شارش (out flow) m2-5/1 عمقي حدود m1 در استخرهاي پرورش ماهي كول كپور مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري، ترجيح داده مي‌شود. علاوه بر كم شدن نوسانات وسيع دماي ‌آب، اين به كاهش رشد علفهاي هرز آبي ريشه دار كه مشكل اصلي در استخرهاي بارور بخصوص در مناطق گرمسيري هستند، هم كمك مي كند. هر چند، استخرهاي كم عمق تر، در جريان دورة رشد در اقليم‌هاي معتدل، براي استفاده از دماي آب بالاتر براي افزايش توليد، اولويت دارند. به خاطر اين تفاوت‌ها، انواع وسيعي از استخرها با عمق‌ها و اندازه‌هاي مختلف در سيستم‌هاي كش، بوجود مي‌آيند.محدوده‌اي از عمق آب m5/1-4/0 براي استخرهاي پرورشي، و m0/3 – 8/0 براي استخرهاي توليد يا ذخيره، گزارش شده‌اند. در پرورش ماهي آب شيرين، استخرهاي تخم ريزي مي‌توانند داراي عمق متوسط m1-4/0 و استخرهاي نگهدارند يا بازاري، m2-2/1 باشند.منطقه آبي استخرهاي پرورش بين ha2- 05/0 و استخر توليد يا ذخيره بين ha10- 25/0 فرق دارد. استخرهاي تخم ريزي كوچكتر هستند و متغير از ha5/0-01/0 و استخرهاي نگهداري يا بازار از ha/1- 1/0فراهم ساختن يك هسته خاكي غير قابل نفوذ با چسبندگي بالا، با پوسته‌هايي از خاك‌هاي كمتر چسبناك روي هر دو طرف يا تنها يك طرف، تجربه رايجي است. مهمترين علل تخريب شيب خندق‌ها فرسايش بادي و موجي و سوراخ شدن بوسيله جانوران آبزي است و عادات تغذيه‌اي ماهيهاي مثل كول كپور كه در اطراف خندق‌هاي استخر جمع مي‌شوند. يك پوشش علفي درست و مناسب براي حفظ بخشهاي در معرض آسيب (آسيب پذير) خندق‌ها، ضروري مي‌باشد. گونه‌هاي علفي كه سريع رشد مي‌كنند و گسترش مي‌يابند، اولويت دارند. در استخرهاي اروپاي شرقي، يك كمبرند از ني شتي با عرض m4، براي استخرهاي ذخيره بزرگتر (ha<10) براي حفظ قسمتهاي آسيب پذير خندق نسبت به امواج، توصيه مي‌شود.در جاهاي ديگر، سنگريزه با ضخامت m5/0 – 25/0 ترجيح داده مي‌شود. در كشورهايي مثل چين، بلوك‌هايي بتوني يا آجري، براي فرش كردن شيب‌ها استفاده مي‌شوند. آهك نيز براي بهبود تراكم و فشردگي خاك در خندق‌ها، براي مقاومت در مقابل فرسايش مي‌تواند مفيد باشد. اصول كلي طرح و ساخت، براي استخرهاي ساحلي و آب شيرين خيلي مشابه هم هستند. هر چند، طبيعت زمين و وابستگي به آب جزر و مد، و نيز تجربه استفاده از مراتع جلبكي كف زني به عنوان غذا براي ذخيره‌هاي پرورش يافته، تغييراتي را در طرح و ساخت، ضروري مي‌سازد. نوع خاك مناسب در مناطق جزر و مدي كه براي مزارع ساحلي انتخاب شده‌اند، از قبل شرح داده شده است. ساخت خاكريزهاي بزرگ و ساختارهاي بتوني سنگين روي زمين نرم، مشكلات خاصي را ايجاد مي‌كند. خاك رويي ليفي يا متخلخل ودر مناطق مانگرو (همراه با ريشه‌هايي كه گاهي بيش از 50% خاك را اشغال مي‌كنند) يك شكل ديگري است.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.تعداد صفحات:100


كيفيت خاك


منبع آب


شوري و جريانان جزر و مدي


مزارع و پرورشگاههاي ساحلي


محل‌هاي تخم ريزي ماهي


شرايط آب و هوايي


طراحي استخر


طراحي و ساخت مزارع آبي


تحقیق مزارع آبي


تحقیق پیرامون ساخت مزارع آبي


دانلود مقاله مزارع آبي


پایان نامه رشته شیلات


پا

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي

دانلود تحقیق با موضوع طراحي و ساخت مزارع آبي، در قالب word و در 90 صفحه، قابل ویرایش، شامل طرح و ساخت مزارع آبي، استخرهاي پرورش دور و نزديك از ساحل، اطلاعاتي براي طرح استخرها، كيفيت خاك، منبع آب، طرح و ساخت مزارع آب گير ...

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 5817 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 این محصول در قالب فایل word و در 100 صفحه تهیه و تنظیم شده است

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 5817 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 این محصول در قالب فایل word و در 100 صفحه تهیه و تنظیم شده است

پایان نامه طراحي و ساخت مزارع آبي پرورش ماهی

پایان نامه طراحي و ساخت مزارع آبي پرورش ماهی پایان نامه رشته شیلات با موضوع طراحي و ساخت مزارع آبي پرورش ماهی، در قالب فایل word و در حجم 100 صفحه. برخي اطلاعات پاية لازم براي طراحي يك استخر پرورش در زمان مشخص شدن امكان ...

تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي

دانلود تحقیق با موضوع طراحي و ساخت مزارع آبي، در قالب word و در 90 صفحه، قابل ویرایش، شامل طرح و ساخت مزارع آبي، استخرهاي پرورش دور و نزديك از ساحل، اطلاعاتي براي طرح استخرها، كيفيت خاك، منبع آب، طرح و ساخت مزارع آب گير ...

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 5817 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 این محصول در قالب فایل word و در 100 صفحه تهیه و تنظیم شده است

طراحي و ساخت مزارع آبي - downloaddd.11gig.ir

طراحي و ساخت مزارع آبيعنوان تحقیق: طراحي و ساخت مزارع آبي فرمت فایل: word تعداد صفحات: 89 توضیحات برخي اطلاعات پاية لازم براي طراحي يك استخر پرورش در زمان مشخص شدن امكان اجراي پروژه، جمع آوري خواهند شد.

پروژه طراحي و ساخت مزارع آبي تحت pdf

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه طراحي و ساخت مزارع آبي تحت pdf . چکیده طرح و ساخت مزارع آبی 6-1 استخرهای پرورش دور و نزدیک از ساحل 6-1-1 اطلاعاتی برای طرح استخرها کیفیت خاک

طراحي و ساخت مزارع آبي

طراحي و ساخت مزارع آبي طراحي و ساخت مزارع آبي 100 صفحه در قالب word چكيده : در مطالب جمع آوري شده اطلاعات پايه‌اي لازم براي طراحي يك استخر پرورشي جمع آوري شده است. طراحي استخر و ساخت آن بسيار مهم است.

پایان نامه طراحي و ساخت مزارع آبي - فروشگاه پایان نامه ...

پایان نامه طراحي و ساخت مزارع آبي - فـرمت: DOC تعداد صفحات: 100 صفحه رشتــه : شیلات بصورت کامل ، مرتب ، قابل ویرایش و آماده چاپ میباشد. توضیحات: چكيده : در مطالب جمع آوري شده اطلاعات پايه اي لازم براي طراحي يك استخر پرورشي ...

پایان نامه طراحي و ساخت مزارع آبي - فروشگاه پایان نامه ...

پایان نامه طراحي و ساخت مزارع آبي - فـرمت: DOC تعداد صفحات: 100 صفحه رشتــه : شیلات بصورت کامل ، مرتب ، قابل ویرایش و آماده چاپ میباشد. توضیحات: چكيده : در مطالب جمع آوري شده اطلاعات پايه اي لازم براي طراحي يك استخر پرورشي ...

پروژه طراحي و ساخت مزارع آبي تحت pdf

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه طراحي و ساخت مزارع آبي تحت pdf . چکیده طرح و ساخت مزارع آبی 6-1 استخرهای پرورش دور و نزدیک از ساحل 6-1-1 اطلاعاتی برای طرح استخرها کیفیت خاک

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 5817 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 این محصول در قالب فایل word و در 100 صفحه تهیه و تنظیم شده است

پروژه طراحي و ساخت مزارع آبي

موضوع : پروژه طراحي و ساخت مزارع آبي فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

رشته مهندسی شیلات | دانلود بهترین فایل های مجازی

دانلود بهترین فایل های مجازی مقالات,پایان نامه,پروژه,تحقیق,برنامه نویسی . فایل سنتر مرکز دانلود فایل; مقالات. مقالات ترجمه شده; پروژه های برنامه نویسی. پروژه های c و ++c; پروژه های اسمبلی; پروژه های پاسکال; پروژه های دلفی; پ�

پایان نامه طراحي و ساخت مزارع آبي

طرح و ساخت مزارع آبي . طرح و ساخت مزارع آبي : برخي اطلاعات پاية لازم براي طراحي يك استخر پرورش در زمان مشخص شدن امكان اجراي پروژه، جمع آوري خواهند شد. هر چند، بررسيهاي بيشتري معمولاً براي طراحي ...

بررسی طراحي و ساخت مزارع آبي

طرح و ساخت مزارع آبي . طرح و ساخت مزارع آبي : برخي اطلاعات پاية لازم براي طراحي يك استخر پرورش در زمان مشخص شدن امكان اجراي پروژه، جمع آوري خواهند شد. هر چند، بررسيهاي بيشتري معمولاً براي طراحي ...

کنترل ارتعاشات پرههاي متصل به محور با دور متغیر، مدل شده توسط تئوري تیر تیموشنکو، با استفاده از تئور

عنوان : سیصد اصل در مدیریت اسلامی

گزارش کارآموزی شرکت مهندسی نواوران متفکر نسل پارس

معرفی مکانیک سیالات

دانلود نمونه سوال برای آزمون جامع دکتری شیمی گرایش شیمی فیزیک

پاورپوینت خانه محتشم شیراز

پاورپوینت فنگ شویی و تاثیر آن در دکوراسیون

درس 22 مطالعات اجتماعی کلاس سوم ابتدایی

استیکرام

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قوچان (واقع در استان خراسان رضوی)