دانلود رایگان


پایان نامه تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفتهچکيده
. سوالاتی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها بوده است عبارتند از:
1ـ کارآمدترین نظریه برای آموزش واژه کدام نظریه است؟
2ـ آیا بهترین روش برای آموزش واژه به زبان آموزان غیرفارسی زبان روش حوزه های معنایی است؟
3ـ آیا آموزش واژه ها براساس نظریه حوزه های معنایی در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد؟
4ـ آیا روش حوزه های معنایی محدودیتی در نوع سوال ها ایجاد می کند؟
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
1ـ بهترین نظریه برای آموزش واژه نظریه حوزه های معنایی است.
2ـ کارآمدترین روش آموزش واژه روش حوزه های معنایی است.
3ـ آموزش واژه در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد.
4ـ روش حوزه های معنایی در نوع سوالها محدودیت ایجاد می کند.
اهداف تحقیق
1ـ تهیه و تدوین متن های آموزش واژه
2ـ تبیین نظریه حوزه های معنایی
3ـ بررسی کارآمدی روش حوزه های معنایی در آموزش واژه
این نوع تحقیق، تحقیقی نظری است که برپایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. پایان نامه حاضر در 5 فصل تهیه شده است: فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم: مطالعات پیشین، فصل سوم: به تهیه و تدوین متن های آموزش واژه می پردازد، فصل چهارم: شامل ده متن آموزشی براساس موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، تاریخی، اجتماعی است، فصل پنجم: خلاصه و نتیجه، شامل بیان خلاصه ای از فصول مختلف و نتایج تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.
فهرست
فصل نخست – کليات 1
1-1. مقدمه 2
1-2 بيان موضوع 2
1-3. هدف تحقيق و اهميت آن 3
1-4. سوالات و فرضيه های تحقيق 4
1- 5 . مفاهيم 5
1-5-1 0 واژه 5
1-5-2 0 آموزش 7
1- 5- 3 0 نظريه آموزش 7
1- 5- 4 0 يادگيري 8
1- 5- 5 0 رابطه ی آموزش و يادگيري 9
1-5-6 0 مقايسه آموزش با يادگيري 9
1- 5- 7 0 حوزه هاي معنايي 10
1-5-8 0 خلاصه 11
فصل دوم : مطالعات پيشين 12
2-1 0 اهميت واژه و مطالعات انجام شده در زمينه ی آموزش واژه 13
2-2 0 فرايندهاي واژه سازي 14
2- 2-1 0 انواع فرايندهاي واژه سازي 15
2-2-1-1 0 تصريف 15
2-2-1-2 0 اشتقاق 15
2-2-1-3 0 ترکيب 16
2-2-1-4 0 قرض گيري /وام گيري 16
2-2-1-4-1 0 ترجمه قرضي /عاريتي 16
2-2-1-5 0 گسترش/تعميم 16
2-2-1-6 0 تخصيص 17
2-2-1-7 0 کوتاه سازي 17
2-2-1-7-1 0 سر واژه سازي 17
2-2-1-7-2 0 اختصار سازي 18
2-2-1-7-3 0 پسين سازي 18
2-2-1-7-4 0 بريدن 18
2- 2- 1- 8 0 تبديل 18
2-2-2-1-9 0 ادغام / آميزش 19
2-2-1-10 0 ابداع 19
2-2- 1-11 0 نام آوا 19
2- 2- 1- 12 0 مضاعف سازي 19
2-3- 0 انواع واژه 20
2-3- 1 0 واژه هاي قاموسي و واژه هاي دستوري نقش نما 20
2-3-2 0 واژه هاي دريافتي و واژه هاي توليدي 21
2-4- 0 سير تحول واژه 22
2-4-1 0 دوره ي بي توجهي به واژه 23
2-4-2 0 دلايل بي توجهي به آموزش واژه در گذشته 25
2-4-3 0 دوره ي توجه 26
2-4-4 0دوره ي پيشرفت 28
2-5 0 يادگيري واژه 29
2-5-1 0 مراحل يادگيري واژه 30
2-6 0 اصول اساسي در آموزش زبان 32
2-7 0 راهکارهاي يادگيري و ياد آوري 33
2-7-1 0 انواع راهکارهاي يادگيري 34
2-8 0 عوامل درون واژه اي موثر بر يادگيري واژه 35
2-9 0 انواع راهکارهاي يادگيري واژه 35
2-9-1 0 راهکارهاي مبتني بر تکرار واژه / معناي واژه 36
2-9-2 0 راهکارهاي مبتني برتجزيه و تحليل ويژگي واژه 37
2-9-3 0راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل ساده 38
2-9-4 0 راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل پيچيده 38
2-10 0 روش يارگيري حافظه 39
2-11 0 آموزش واژه 40
2-12 0 روش ها آموزش واژه 40
2-2-1 0 روش مستقيم و روش غير مستقيم 41
2-12- 1-1 0 روش مستقيم 42
2- 12-1-1-1 0 آموزش راهکارها 42
2-12-1- 1- 2 0 گسترش واژه + آموزش صريح 42
2-12-1-1-3 0 فعاليت هاي کلاس 42
2-12-1-2 0 روش غير مستقيم 43
2-12-1-2-1 0 متن به تنهايي 43
2-12-2-1 0 فعاليت هاي برنامه ريزي نشده 43
2-12- 2- 2 0 فعاليت هاي برنامه ريزي شده روش هاي آموزش واژه 44
2-12-2-2 -1 0 آموزش واژگان غير فعال 44
2-12-2-2-1-1 0 تکرار 45
2-12-2-2-1-2 0 روش هاي جفت پيوسته 45
2-12-2-2-1-3 0 فهرست واژه 46
2-12-2-2-1-4 0 روش واژه کليدي 47
2-12-2-2-1-5 0 روش ترجمه 49
2-12-2-2-1-6 0 آموزش با کمک روابط واژگاني 50
2-12- 2-2-1-7 0 ارائه ي تصوير 51
2-12-2-2-1-8 0 اجراي نمايش 51
2-12- 2-2-1-9 0 خانواده هاي واژگاني 52
2-12-2-2-1-10 0 روش هاي معنايي 52
2-12-2-2-1-10-1 0 روش حوزه هاي معنايي 52
2-12-2-2-1-10-2 0 تجزيه و تحليل مولفه هاي معنايي 54
2-12-2-2-1-11 0 روش شاگرد محوري : دفترچه ی واژگاني 55
2-12-2-2-1-12 0 کاربرد فرهنگ 55
2-12-2-2-1-13 0 يادگيري واژه از طريق بافت 56
2-12-2-2-2 0 آموزش واژگان فعال 58
2-12-2-2-2-1 0 روش سلسه مورسيا و روزن ويگ 59
2-12-2-2-2-2 0 روش پيجين سازي 60
2-12-2-2-2-3 0 روش لوکاس 61
2-13 0 تعداد واژه 61
2-14 0 انتخاب واژه 62
2-15 0 معيارهاي انتخاب واژه 63
2-16 0 ارائه ي واژه 65
2-17 0 وسايل کمک آموزش ديداري و يادگيري 66
2-18 0 ملاحظات معني شناختي 67
2-18-1 0 معني شناسي ساختاري 67
2-18-2 0 حوزه هاي معنايي 67
2-18-3 0 انواع حوزه هاي معنايي 69
2-18-4 0 روابط معنايي 70
2-18-4-1 0 هم معنايي 71
2-18-4-2 0 شمول معنايي 71
2-18-4-3 0 با هم آيي 71
2-18-4-4 0 رابطه جزء –کل 72
2-18-4-5 0 تباين معنايي 72
2-18-4-6 0 تقابل معنايي 73
2-19 0 ملاحظات روانشناسي زبان 74
2-19-1 0 حافظه 74
2-19-1-1 0 انواع حافظه 75
2-9-1-1-1 0 حافظه کوتاه مدت 75
2-9-1-1-2 0 حافظه بلند مدت 76
2-19-1-1-3 0 حافظه معناشناسي 77
2-20 0 واژگان 77
2-20-1 0 واژگان ذهني 78
2-20-2 0 سازماندهي واژگان ذهني 79
2-20-3 . اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی 81
2-21 0 اصول آموزش واژه 82
2-22 0 خلاصه 85
فصل سوم : تهيه و تدوين متن هاي آموزش واژه 86
3-1 0 مقدمه 87
3-2 0 نحوه ي انتخاب واحدهاي درسي , واژه ها ساختارها 87
3-2-1 0 چگونگي انتخاب عنوان واحدهاي درسي 87
3-2-2 0 نحوه ی انتخاب ساختارها 87
3-3 0 ملاحظات کلي 88
3-3-1 0 اطلاعات مربوط به زبان آموز 89
3-3-2 0 اطلاعات مربوط به شرح درس 90
3-3-3 0 اطلاعات آموزش 90
3-4 0 ساختار کلي واحدهاي درسي 90
3-4-1 0 مرحله پيش از خواندن 91
3-4-1-1 0 تصوير 92
3-4-1-2 0 پرسش 92
3-4-2 0 مرحله خواندن 93
3-4-3 0 مرحله پس از خواندن 93
3-4-3-1 0 سوال هاي درک مطلب 94
3-4-3-2 0 تمرين کاربرد واژه 95
3-4-3-3 0 تمرين باهم آوايي 95
3-4-3-4 0 تمرين تطبيقي 95
3-4-3-5 0 تمرين واژه هاي مترادف و متضاد 96
3-4-3-6 0 متن هاي خواندني 96
3-4-3-7 0 تمرين شبکه ی واژگاني 97
3-4-3-8 0 تمرين گروهي 97
3-4-3-9 0 تمرين هاي تصويري 97
3-4-3-10 0 تکليف 97
3-4-3-11 0 تمرين مربوط به مراحل انجام يک کار 98
3-4-3-12 0 تمرين هاي ديگر 98
3-5 0 خلاصه 99
فصل چهارم : متن هاي آموزش واژه 100
4-1 0 سهراب سپهري 101
4-2 0 گل آقا 107
4-3 0 چغازنبيل 113
4-4 0 زبان آموزي ميمون ها 120
4-5 0 پست 126
4-6 0 سال نو 134
4-7 0 فرودگاه 143
4-8 0 طلاي سرخ ايران 150
4-9 0 جهانگردي چيست ؟ جهانگرد کيست ؟ 156
4-10 0 بوي خوش چاي 162
4-11 0 خلاصه 167
فصل پنجم : خلاصه و نتيجه 168
5-1 0 خلاصه و نتيجه 169
5-2 0 موضوعاتي براي تحقيق 172
منابع 173
منابع فارسي 174
منابع انگليسي 176
واژه نامه 181
فارسي – انگليسي 182
انگليسي – فارسي 186
این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:211حوزه های معنایی


مدخل های واژگانی


تجزیه مولفه ای


اهمیت معنایی


تثبیت معنا


کوچکترین صورت آزاد


تعمیم افراطی


تحقیق آموزش واژه براساس نظريه


تحقیق پیرامون آموزش واژه براساس نظريه


آموزش واژه براساس نظريه


پایان نامه رشته روانشناسی


پایان نامه پیر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق تهيه متن هاي آموزش واژه بر اساس نظريه حوزه هاي ...

دانلود تحقیق کارشناسی ارشد زبان شناسی؛ تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته، در قالب فایل word و در حجم 211 صفحه.

تحقیق تهيه متن هاي آموزش واژه بر اساس نظريه حوزه هاي ...

دانلود تحقیق کارشناسی ارشد زبان شناسی؛ تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته، در قالب فایل word و در حجم 211 صفحه.

مقاله تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ...

دانلود مقاله تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته دسته: علوم تربیتی بازدید: 14 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 3229 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 210 این پایان نامه به تهیه متن های ...

دانلود پایان نامه ارشد تهيه متن هاي آموزش واژه براساس ...

دانلود پایان نامه ارشد تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته فهرست فصل نخست – کلیات ۱ ۱-۱٫ مقدمه ۲ ۱-۲ بیان موضوع ۲ ۱-۳٫ هدف تحقیق و اهمیت آن ۳

نتایج جستجو برای «واژه»

پایان نامه تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته . دانلود پروپوزال کارشناسی / ارشد : بررسی تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح ...

تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه ي حوزه هاي معنايي ...

تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه ي حوزه هاي معنايي ويژه غيرفارسي زبانان سطح پيشرفته تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه ي حوزه هاي معنايي ويژه غيرفارسي زبانان سطح پيشرفته چکيده : اين فايل به تهيه متن هاي آموزش واژه ...

تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه ...

تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته چکيده این پایان نامه به تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته می پردازد. سوالاتی که

تحقیق تهيه متن هاي آموزش واژه بر اساس نظريه حوزه هاي ...

پایان نامه زبانشناسی,پایان نامه زبان,حوزه های معنایی,مدخل های واژگانی,تجزیه مولفه ای,اهمیت معنایی,تثبیت معنا,کوچکترین صورت آزاد,تعمیم افراطی,تحقیق آموزش واژه براساس نظريه,زبانشناسی,آموزش واژه براساس نظريه,تهيه متن ...

بررسی تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ...

مرجع دانلود پایان نامه، تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی کافی نت آزادی . خانه; تماس با ما; راهنمای خرید; سبد خرید; قوانین و مقررات; گزارش تخصصی فرهنگیان; مقالات ارتقاء شغلی; آرشیو موضوعی مطالب. آمار و مدلسازی (۳۶) بخش رایگ

تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي - دانلود رایگان

تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته این پایان نامه به تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته می پردازد.

تاریخ و ادبیات,آریایی ها,ایران از آغاز تا اسلام,کتاب تاریخ ...

پایان نامه مقايسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غير شاعر . 5,000. تأملی بر وضعیت مسیحیان ایران در دوره اوج سلسله صفوی . 5,000. اوضاع فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان در دوره صفویه . 5,000. اشعار شاملو. 6,000. دوره 3 جلدی سبک شناسی محمد تق

تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه ي حوزه هاي معنايي ...

تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه ي حوزه هاي معنايي ويژه غيرفارسي زبانان سطح پيشرفته تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه ي حوزه هاي معنايي ويژه غيرفارسي زبانان سطح پيشرفته چکيده : اين فايل به تهيه متن هاي آموزش واژه ...

تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه ي حوزه هاي معنايي ...

تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه ي حوزه هاي معنايي ويژه غيرفارسي زبانان سطح پيشرفته تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه ي حوزه هاي معنايي ويژه غيرفارسي زبانان سطح پيشرفته چکيده : اين فايل به تهيه متن هاي آموزش واژه ...

تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي - دانلود رایگان

تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته این پایان نامه به تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته می پردازد.

دانلود پایان نامه با موضوع تهيه متن هاي آموزش واژه براساس ...

دانلود رایگان پایان نامه با موضوع تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته,دانلود رایگان مقاله با موضوع متن های آموزشی,دانلود رایگان تحقیق با موضوع آموزش واژه براساس نظریه ...

پی دی اف با عنوان طراحی بیمارستان

گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک

سوالات تخصصی استخدامی مامایی جهت استخدام کارشناسی مامایی با پاسخنامه تشریحی

شبیه سازی کنترل سرعت موتور DC در سیمولینک متلب

شبیه سازی کنترل سرعت موتور DC در سیمولینک متلب

گزارش تخصصی آموزگار استثنائی حل اختلالات رفتاري زهرا دانش آموز دبستاني آموزشگاه استثنايي كه ناش

پاورپوینت نظارت و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی

گزارش تخصصی آموزگار استثنائی حل اختلالات رفتاري زهرا دانش آموز دبستاني آموزشگاه استثنايي كه ناش

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آران و بیدگل (واقع در استان اصفهان)

پاورپوینت آناتومی سیستم گوارش