دانلود رایگان


پایان نامه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده واليبال - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده واليبالفهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و بيان مسأله
مقدمه
بيان مسأله
ضرورت و اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه‌هاي تحقيق
پيش فرضهاي تحقيق
محدوديت‌هاي تحقيق
تعريف عملياتي متغيرها
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
زمينة نظري موضوع تحقيق
اثر بخشي يادگيري مشاهده‌اي از ديدگاه دو نظريه يادگيري حركتي
تبيينهاي اوليه اوليه از يادگيري مشاهده‌اي
تبيين ميلر و دلار
توجيه بندورا از يادگيري مشاهده‌اي
تحليل اسكينر از يادگيري مشاهده‌اي
مشاهدة نمايش چگونه بر يادگيري اثر مي‌گذارد؟
عوامل مؤثر بر يادگيري مشاهده‌اي
ويژگي‌هاي الگو
ويژگي‌هاي نمايش
ويژگي‌هاي مشاهده‌گر
توجيهات رشدي در الگودهي
پيشينه تحقيق
نتيجه‌گيري
فصل سوم: روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه تحقيق و آزمودنيها
متغيرهاي تحقيق
ابزار اندازه‌گيري
روش جمع‌آوري اطلاعات
نحوة اجراي آزمون
مراحل آزمون
روشهاي آماري
فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آنها
تجزيه و تحليل توصيفي يافته‌ها
تجزيه و تحليل استنباطي يافته‌ها
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
خلاصه تحقيق
بحث و تفسير يافته‌ها
پيشنهادهاي پژوهشي
فهرست منابع

فهرست جداول
شمارة جدول صفحه
(1ـ4) امتيازات نتيجه اجراي مهارت سرويس ساده واليبال در گروه مشاهدة الگوي ماهر
(2ـ4) امتيازات نتيجة اجراي مهارت سرويس سادة واليبال در گروه مشاهده الگوي در حال يادگيري
(3ـ4) ميانگين امتيازات الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة واليبال براي گروه مشاهدة الگوي ماهر
(4ـ4) ميانگين امتيازات الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة وليبال براي گروه مشاهدة الگوي در حال يادگيري
(5ـ4) نتايج آزمون تحليل واريانس عاملي مركب در مورد تأثير گروه و مرحلة آزمون بر نتيجة اجرا
(6ـ4) نتايج آزمون تحليل واريانس عاملي مركب در مورد تأثير گروه و مرحلة آزمون بر الگو يا فرايند اجرا
(7ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير نتيجة اجرا در دو گروه مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون
(8ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير فرايند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون
(9ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير نتيجة اجرا در دو گروه مستقل مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پس آزمون
(10ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير فرايند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحله پس آزمون
(11-4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير نتيجة اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحله يادداري
(12ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير فرايند اجرا در دو گروه مستقل مشاهدة الگوي ماهر ور در حال يادگيري در مرحله يادداري

فهرست نمودارها
شمارة نمودارها صفحه
(1ـ4) مقايسه نتيجة اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين مراحل مختلف آزمون در گروههاي مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري
(2ـ4) مقايسه الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين مراحل مختلف آزمون در گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري
(3ـ4) مقايسة نتيجة اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين گروههاي مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون
(4ـ4) مقايسه الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون
(5ـ4) مقايسة نتيجة اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحله پس آزمون
(6ـ4) مقايسة الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين گروههاي مشاهده الگو ماهر و در حال يادگيري در مرحله پس آزمون
(7ـ4) مقايسة نتيجة اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة يادداري
(8ـ4) مقايسة الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحله يادداري
• مقدمه
امروزه شاهد اجراي ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته در صحنه‌هاي ورزشي هستيم، نمايشي از قدرت، خلاقيت و هنر كه بي‌شك سوالات زيادي را در ذهن هر بيننده‌اي ايجاد مي‌كند. چگونه مي‌توان يك مهارت جديد را آموخت؟ چگونه اين مهارت‌ها پيشرفت مي‌كنند؟ و چگونه مي‌توان تا اين حد در اجراي مهارت‌ها پيشرفت كرد؟ پاسخ به اين سوالات مي‌تواند بسياري از نكات مبهم را روشن نمايد.
يكي از اهداف اصلي تربيت بدني، تسهيل فراگيري مهارت از طريق آموزش مناسب است. پژوهشگران علم تربيت بدني همواره در تلاشند تا با معرفي روشهاي علمي جديد، توانائي معلمان و مربيان را در آموزش افزايش دهند. بدن منظور دانشمندان رفتار حركتي طي سالها تحقيق و مطالعه سعي كرده‌اند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و يادگيري مهارت‌ها را شناسائي كنند.
بدون شك يكي از مهمترين عوامل مؤثر در فرايند يادگيري، نمايش مهارت است. نمايش مهارت يكي از قدرتمندترين ابزارهايي است كه مربيان تربيت بدني از آن به منظور انتقال اطلاعات مربوط به مهارت به فراگير در يك زمان كوتاه استفاده مي‌كنند. معلم يا مربي تربيت بدني به اين دليل مهارت را نمايش مي‌دهد كه باور دارد فراگيران نسبت به توصيف كلامي از اين طريق، اطلاعات بيشتري را در زمان كوتاهي دريافت مي‌كنند. معمولاً يك الگوي ماهر به منظور آموزش مهارت حركتي جديد به فراگير مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
در سالهاي اخير، نظريه پردازان يادگيري حركتي اين سوال را مطرح كرده‌اند كه آيا براي يادگيري مشاهده‌اي يك مهارت حركتي، الگوي ماهر تنها نوع سودمند الگوست؟ (لي و وايت ، 1990؛ پالاك و لي 1992). در اين ارتباط تحقيقات زيادي نيز انجام گرفته است.
براساس نتايج اين تحقيقات، درگير شدن مشاهده‌گر در فعاليت هاي شناختي الگوي در حال يادگيري ، يادگيري مهارت را تسهيل مي‌كند. طرفداران الگوي درحال يادگيري معتقدند كه الگوي ماهر به جاي توسعة چگونگي درك و شناخت از اجراي مهارت، تقليد از جراي مهارت را اجرا توسعه مي‌دهد. به اين دليل كه الگوي ماهر، اطلاعات بدون اشتباهي را به مشاهده‌گر ارائه مي‌كند، در حاليكه الگوي در حال يادگيري مشاهده‌گر را درگير فرايندهاي حل مسأله مي‌كند (8).


فهرست منابع
منابع فارسي
1- اشميت، ريچارد، اي.، (1376). يادگيري حركتي و اجرا از اصول تا تمرين. ترجمة مهدي نمازي زاده و سيد محمد كاظم واعظ موسوي، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
2- مگيل، ريچارد، اي.، (1380). يادگيري حركتي مفاهيم و كاربردها. ترجمة محمد كاظم واعظ موسوي و معصومه شجاعي، انتشارات حنانه.
3- هرگنهان، بي. آر. اُلسون، ميتو. اچ.، (1376). مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي يادگيري. ترجمة علي اكبر سيف، انتشارات نشر دوران.


منابع لاتين
4- Adams, Deborah, (2001). The relative effectiveness of three instructional strategies on the learning of an overarm for force. Journal of physical educator, 58(2), p: 67-78.
5- Barbara, j., Pollock and Lee, T. D., (1992). Effects of model’s skill level on observational motor learning. Journal of Research Quartely for Exercise and Sport, 63(1), p:25-29.
6- Bjornstal, Weiss, (1992). Modeling effects on from kinematics, performance and cognitive recognition of a sport skill: an integrated perspective. Journal of Research Quartertly for exercise and sport, 63(1): 67-75.
7- Blandin, Y., Lhuisset, L. and Proteau, L., (1999). Cognitive proccess underlying observational Learning of motor skills. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 52A(4), 957-979.
8- Blandin, Y. and Proteau, L., (2000). On the cognitive basis of observational learning: Development of mechanisms for the detection and correction of errors. Journal of Quarterly Experimental Psychology, 53A, 846-867.
9- Deakin and Adams, (2000). The role of Schedualing in Learning through observation. Journal of motor Behaviour, 32(3), p:268.
10- Herbert, E. P and Landin, D., (1992). Effects of a learning model and augmented feedback on tennis skill acquisition. Journal of Research Quarterly for Exercise and Sport, 65(3), p: 250-257.
11- Lirgg and Feltz, (1991). Teacher Vs. peer model revisited: Effects of motor performance and self-efficacy. Journal of Research Quarterly for Exercise and Sport, 62(2): 217-224.
12- Magil, Richard, A., (2004). Motor Learning, Concept and application.
13- McCullagh and Little, (1990). Demonstrations and knowledge of result in motor skill acquisition. Journal of Perceptual and Motor skill, 71 (3 pt 1), p: 735-742.
14- McCullagh, P., (2000). Modeling and motor skill acquistion. California State University, Harward, USA.
15- Motor skill acquistion (2004).
16- Pollock, B. J. and Lee, T. D., (1992). Effect of model’s skill level on observational motor learning. Journal of Research Quarterly for Exercise and Sport, 63(1), p: 25-29.
17- Scatt and Mark, (2000). Learning from demonstraton: The role of visual search during observational learning from video and point-light models. Journal of Sports Science, 20(3), p:253.
18- Shea, Wright, Wulf and Whitacre, (2000). Physical and observational practice afford unique learning opportunities. Journal of Motor Behaviour, 32(1), p:27-37.
19- Singer, R. N., (2002). Handbook on research of sport psychology.
20- Weiss, McCullagh, Smith and Berlant, (1998). Observational learning and the fearfull child: Influence of peer models on swimming skill performance and psychological response. Journal of Research Quarterly for Exercise and Sport, 69 (4), p: 380.
21- Zetou, Tzetzis, Vernadakis and kioumourtzoglou, (2002). Modeling in learning two volleyball skills. Journal of Perceptual and Motor Skill, 94, p:1131-1192.
این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:180پایان نامه


سرويس ساده واليبال


تحقیق تأثير سطح مهارت الگو


تحقیق پیرامون سطح مهارت الگو بر عملكرد


دانلود تحقیق سطح مهارت الگو بر عملكرد


پایان نامه رشته تربیت بدنی


پایان نامه پیرامون يادگيري مهارت سرويس ساده واليبال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ...

تحقیق تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال . تعداد صفحات : ۱۰۷. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. انتقال اطلاعات از مربی به فراگیر برای اکتساب بهینه یک امر حیاتی است و شیوه ارائه این اطلاعات ...

دانلود پژوهش تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري ...

وب سایت تخصصی دانلود پروژه ، تحقیق ها ، مقالات و کتب آموزشی رشته های دانشگاهی دانلود پژوهش تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال

فایل تحقیق تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت ...

موضوع تحقیق تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده واليبال در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک ...

تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة ...

دسته: پايان نامه, تربيت بدني برچسب: پايان نامه, پروژه, پروژه كارشناسي, تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال, تحقيق, خريد پايان نامه, كار تحقيقي, كارشناسي, مطالعات

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة ...

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال دسته: تربیت بدنی بازدید: 9 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 5876 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 172 این محصول در قالب فایل word و در 172 صفحه تهیه و تنظیم شده است قیمت فایل ...

پایان نامه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت ...

پایان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، مقدمه: امروزه شاهد اجراي ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته در صحنه‌هاي ورزشي هستيم، نمايشي از قدرت، خلاقيت و هنر كه بي‌شك سوالات زيادي را در ذهن هر بيننده‌اي ...

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة ...

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال دسته: تربیت بدنی بازدید: 9 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 5876 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 172 این محصول در قالب فایل word و در 172 صفحه تهیه و تنظیم شده است قیمت فایل ...

تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده ...

امروزه شاهد اجراي ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته در صحنه‌هاي ورزشي هستيم، نمايشي از قدرت، خلاقيت و هنر كه بي‌شك سوالات زيادي را در ذهن هر بيننده‌اي ايجا,تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ...

تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده ...

امروزه شاهد اجراي ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته در صحنه‌هاي ورزشي هستيم، نمايشي از قدرت، خلاقيت و هنر كه بي‌شك سوالات زيادي را در ذهن هر بيننده‌اي ايجا,تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ...

دانلود دانلود تحقیق تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و ...

دانلود دانلود تحقیق تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

دانلود پروژه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري ...

دانلود پروژه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال دسته : پروژه ، پروپوزال, تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی, تربیت بدنی فرمت : word | صفحات : 180

تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده ...

امروزه شاهد اجراي ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته در صحنه‌هاي ورزشي هستيم، نمايشي از قدرت، خلاقيت و هنر كه بي‌شك سوالات زيادي را در ذهن هر بيننده‌اي ايجا,تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ...

پایان نامه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت ...

مهارت الگو,يادگيري مهارت,واليبال,,پایان نامه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده واليبال,هر آنچه که می خواهید

دانلود پژوهش تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري ...

وب سایت تخصصی دانلود پروژه ، تحقیق ها ، مقالات و کتب آموزشی رشته های دانشگاهی دانلود پژوهش تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال

تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده ...

امروزه شاهد اجراي ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته در صحنه‌هاي ورزشي هستيم، نمايشي از قدرت، خلاقيت و هنر كه بي‌شك سوالات زيادي را در ذهن هر بيننده‌اي ايجا,تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ...

تحقیق تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ...

تحقیق تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال . تعداد صفحات : ۱۰۷. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. انتقال اطلاعات از مربی به فراگیر برای اکتساب بهینه یک امر حیاتی است و شیوه ارائه این اطلاعات ...

پایان نامه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت ...

پایان نامه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده واليبال,پایان نامه,تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده واليبال,پایان نامه سرويس ساده واليبال,تحقیق تأثير سطح مهارت الگو,تحقیق ...

پایان نامه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت ...

امروزه شاهد اجراي ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته در صحنه‌هاي ورزشي هستيم، نمايشي از قدرت، خلاقيت و هنر كه بي‌شك سوالات زيادي را در ذهن هر بيننده‌اي ايجاد مي‌كند.

دانلود پژوهش تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري ...

وب سایت تخصصی دانلود پروژه ، تحقیق ها ، مقالات و کتب آموزشی رشته های دانشگاهی دانلود پژوهش تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال

کاربرد لیزر در صنعت سرامیک

مقاله پیرامون مبحث انگیزش بر کارکنان سازمان مبتنی بر 5 مقاله انگلیسی

پاورپوینت سوئیچ

کاربرد لیزر در صنعت سرامیک

دانلود طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسی

شیپ فایل خطوط همبارش استان خوزستان

بررسی مهاجرت از ويندوز به لينوكس

درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهر فرا ملي آن

گــزارش كــارآمــوزي فن‌آوري‌هاي نوين سازمان دانش‌آموزي استان گلستان

کارآفرینی طرح توجيهي روغن نباتی شاد گل