دانلود رایگان


بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايرانچکيده
پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان، انگيزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌انگاري اين پديده را در دنيا و همچنين ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحه‌اي در خصوص مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون گذاري را طي نکرده است.

اسناد بين المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحيه‌هاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. اين اسناد راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند.

هدف از اين راهکارها اين است که تا جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي آنها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آنها بي‌فايده شده و در نتيجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي

فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي

مبحث اول: مفهوم و تعريف 5

مبحث : دوم : تاريخچه

مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانوني

گفتار دوم : عنصر مادي

بند اول : شرايط مقدماتي

1. ضرورت وجود جرم قبلي

2. خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم

3. خصوصيات مرتكب جرم

بند دوم: عمل مرتكب

بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم

1. شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها

1-1 تصفيه پول

2-1 افتتاح حساب با هويت مجعول

3-1 معاملات كلان از طريق نزديكان

4-1 وام هاي صوري و دروغين

5-1 اسمور فينگ

6-1 استفاده از بانكهاي كارگزار

7-1 نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند

8-1 بهشتهاي مالياتي

.2 شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي

1-2 حواله

2-2 استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار

3-2 استفاده از مؤسسات بيمه

.3 شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي

1-3 قاچاق پول

2-3 استفاده از كازينوها

3-3 استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه

4-3 استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات

5-3 استفاده از متخصصان حرفه اي

بند چهارم : مراحل پولشويي

1. مرحله جايگزيني

2. مرحله لايه گذاري

3. مرحله ادغام

بند پنجم : نتيجه مجرمانه

بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشويي

گفتار سوم :عنصر معنوي جرم

فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري

مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي

گفتار اول: فراملي بودن

گفتار دوم : سازمان يافتگي

گفتار سوم: بدون قرباني بودن

مبحث سوم : ميزان پولشويي

مبحث چهارم :اهداف و علل پولشويي

مبحث پنجم :آثار و زيانهاي پولشويي

گفتار اول :آثار و زيانهاي اقتصادي

گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي

مبحث ششم :رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسمبخش دوم: مبارزه با پولشويي

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي

مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي

گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988

گفتار دوم : اعلاميه كميته بال

گفتار سوم:كنوانسيون شوراي اروپا

گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي

گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي

گفتار ششم :كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي

مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي

گفتار اول :نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف

گفتار دوم : گروه اگمونت

فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي

مبحث اول: راهكارهاي تقنيني

گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي

گفتار دوم :پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم

گفتار سوم :شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي

مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري

گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي

بند اول :رعايت اصل شناخت مشتري

بند دوم : حفظ سوابق مالي

بند سوم : گزارش موارد مشكوك

بند چهارم :تعديل اصل رازداري حرفه اي

بند پنجم :عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان

گفتار دوم :مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي

گفتار سوم :مسؤليتها و تكاليف نظارتي

بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU)

بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول

بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي

بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه

گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم

گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي

مبحث چهارم :راهكارهاي قضايي

گفتار اول:تسهيل كشف و اثبات جرم

بند اول : پذيرش اماره مجرميت

بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال

گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي

بند اول : نيابت قضايي

بند دوم: احاله رسيدگي كيفري

بند سوم :انتقال محكومين

بند چهارم :استرداد متهمين و محكومين

نتيجه گيري و پيشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

................................................................................................................................

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسي

الف ) كتابها

1ـ آخوندي ،‌محمود،‌آيين دادرسي كيفري ، جلد 3 ،‌چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 1377

2-آشوري ، محمد ، آيين دادرسي كيفري ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 1379

3ـ آنسل ، مارك ، دفاع اجتماعي ، ترجمه محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375

4¬ــ اردبيلي ، محمد علي ،حقوق جزاي عمومي، 2 جلد ،‌چاپ سوم ، نشر ميزان، 1380

5ـ استفاني ، گاستون ـ لواسور ، ژرژ و بولوك ، برنار ، حقوق جزاي عمومي ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي ، 1377

6ـ باسورث ديويس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشويي، ترجمه نصرالله امير بشيري ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 1376

7ـ برتوسا ـ دژامپ ـ جيلانلا ـ دويم بك ، وان ـژولي ـ ويشنو سكي و مييارد، دنياي بي قانون ، ترمه محمود عباسي ، چاپ اول ، انتشارات حقوقي، 1382

8ـ بكاريا ، سزار ،‌رساله جرايم و مجازتها ، ترجمه محمد علي اردبيلي ،‌چاپ چهارم ، نشر ميزان ، 1380

9ـ پرادل ،‌ژان ، تاريخ انديشه هاي كيفري ، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي ، چاپ اول ،‌انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي با همكاري مؤسسه نشر يلدا ، 1373

10ـ تذهيبي ، فريده ، تطهير پول (پولشويي) چاپ اول ، انتشارات زعيم ، 1381

11ـ رابينسون ، جفري ،شستشوي پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردي ، چاپ اول ،‌كلك آزادگان ، 1381

12ـ سليمي ،‌صادق ، جنايات سازمان يافته فراملي،‌چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382

13ـ شاكريان ، شاهرخ ، فقيري ، شكوه و منتصر اسدي ،‌فاطمه ، مجموعه كنوانسيونهاي بين المللي (تصويبي دولت ايران) ، جلد 5 ،‌انتشارات رياست جمهوري ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ، 1376

14ـ شهري ، غلامرضا و ستوده جهرمي ، سروش ،‌نظريات اداره حقوقي در زمينه مسايل كيفري ،‌ جلد 1 ،‌انتشارات روزنامه رسمي كشور ،‌1373

15ـ صانعي ، پرويز ، حقوق جزاي عمومي، چاپ اول ،‌نشر طرح نو ، 1382

16ـ صحرائيان ،‌مهدي ، سوئيس بزرگترين مركز تطهير پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381

17 ـ كاپلستون ،‌فردريك ، تاريخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي ، چاپ اول ، انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش، 1370

18 – گسن ،‌ريموند، جرم شناسي كاربردي ، ترجمه مهدي كي نيا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،‌1370

19 – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسي نظري ، ترجمه مهدي كي نيا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374

20 – گلدوزيان ، ايرج ، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي ، چاپ چهارم ، نشر ميزان ، 1380

21 ـ محقق داماد ، مصطفي ، مباحثي از اصول فقه (دفتر سوم)‌، مركز نشر علوم اسلامي ، 1378

22 ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدني)،‌چاپ هشتم ،‌مركز نشر علوم اسلامي ،‌1380

23 ـ مدني ، سيد جلال الدين ، آيين دادرسي كيفري ، چاپ اول ، انتشارات پايدار،‌1378

24 ـ موسوي مقدم ،‌محمد ، درآمدهاي ناشي از جرم (پولشويي) ، چاپ اول ، ‌كرج ، انتشارات رضواني ، 1381

25 ـ ميرمحمد صادقي ، حسين ، جرايم عليه اموال و مالكيت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377

26 ـ ــــــــــــــــــــ ، حقوق جزاي بين الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر ميزان ،‌1377

ب) مقالات و نشريات

27 ـ آزمايش ، علي ، «تروريسم بين المللي » ،‌مجله تخصصي دانشگاه علوم رضوي ، ش 2 ،‌ص 167

28 ـ اردبيلي ، محمد علي ، «معاضدت قضايي و استرداد مجرمان » ، علوم جنايي (مجموعه مقالات آموزشي براي ارتقاء دانش دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ايران ، جلد 1 ،‌چاپ اول ، انتشارات سلسبيل ، 1384 ، ص 297

29 ـ باقرزاده ، احد ، «پيامدهاي پولشويي و راهبردهاي كنترلي با رويكرد به اسناد بين المللي »، پولشويي (مجموعه سخراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،‌چاپ دوم ،‌نشر وفاق ، 1382 ، ص 231

30 ـ بسيوني ،‌محمد شريف و وتر ، ادوارد ،‌ « درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهر فراملي آن» ، ترجمه محمد ابراهيم شمس ناتري ، مجله حقوقي و قضايي دادگستري ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91

31 ـ بوريكان ، ژاك ، «بزهكاري سازمان يافته در حقوق فرانسه » ،‌ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ،‌مجله تحقيقات حقوقي ، ش 22 – 21 ، ص 313

32 ـ بولوكوس ، آدام ،‌فارل ، گراهام ، «جرم سازمان يافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهاي سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رايجيان اصلي ،‌مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي ـ كاربردي جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر ،‌جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمي ، 1379، ص 236

33 ـ پرويزي ، رضا ،‌«معاهده پالرموو عليه جرايم سازمان يافته فراملي » ، نشريه امنيت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودي 79 ، ص 45

34 ـ‌تذهيبي ، فريده ،‌«در تعقيب پول كثيف » ،‌نشريه بانك و اقتصاد ،‌ش 24 ، ص 36

35 ـ تسيه ، آن ،‌«مشكلات اجرايي قانون فرانسه در زمينه تطهير پول»، ترجمه روح الله كرد عليوند ، مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي ـ كاربردي جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر ،‌جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمي ،‌1379 ،‌ص 18

36 ـ تصديقي ، بهروز ،‌«تاريكخانه هاي اقتصادي، پولهاي سياه » ،‌نشريه مجلس و پژوهش ،‌ش 38 ، بهار 82 ،‌ص 207

37 ـ جزايري ، مينا ،‌«پولشويي به عنوان جرم مستقل » ،‌پولشويي (مجموعه سخراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز ،‌8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق ، 1382 ، ص 89

38 ـ جي نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا،‌ «قانون پولشويي و تامين مالي تروريسم :‌واكنش هاي پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد ميرفخرايي ، مجله حقوقي ،‌ش 29 ، پاييز 82 ، ص 213

39 ـ حبيبي ، همايون ، «كنواسيون سازمان ملل عليه جنايتكاري فراملي سازمان يافته» ، فصلنامه سياست خارجي ،‌سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175

40 ـ حسن زادي ،‌علي ،‌«تطهير پول و نظام مالي بين المللي » ، مجله اقتصادي ، ش 11 ، ص 38

41 ـ حيدري ،‌علي مراد ، « جرم انگاري پولشويي »، نشريه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131

42 ـ خالقي ، علي ،‌«انتقال محكومان :‌تحولي بزرگ در شناسايي اعتبار احكام كيفري خارجي در ايران »، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ،‌ش 64 ،‌تابستان 83 ، ص 17

43 ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جايگاه قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق جزاي بين الملل و ايران » ، علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413

44 ـ دواني ، غلامحسين ، «پولشويي: سرمايه داري جنايي» در

www.banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx

45 ـ رهبر ، فرهاد ـ زال پور ، غلامرضا و ميرزاوند ،‌فضل الله ،‌«بررسي قوانين پولشويي در كشورهاي منتخب »،‌نشريه مجلس وپژوهش ،‌ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77

46 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،‌«مفاهيم ، آثار و پيامدهاي پولشويي»، نشريه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .

47 ـ رئيس دانا ، فريبرز ،‌«براي مبارزه با پولشويي كدام گرمابه بايد تعطيل شود» ، نشريه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،‌شهريور 81 ، ص 12

48 ـ سليمي ،‌صادق ، «آشنايي با مقررات تطهير پول و چگونگي مقابله با آن » ، علوم جنايي (مجموعه مقالات براي ارتقاء دانش دست اندكاران مبارزه با مواد مخدر در ايران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،‌انتشارات سلسبيل ، 1384 ، ص 361

49 ـ شمس ناتري ، محمد ابراهيم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري )‌، انتشارات سمت ،‌1383 ، ص 284

50 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «پولشويي ، آثار و عكس العملها » انديشه هاي حقوقي ، ش 5 ،‌ص 87

51 ـ‌ صحرائيان ،‌مهدي ، «از آل كاپون تا اسكله هاي جنوب »، روزنامه ياس نو ،‌23/6/82

52 ـ ـــــــــــــــــ ، «فرازهايي از يافته هاي تحقيقات پولشويي در ايران» ، ‌نشريه مجلس و پژوهش ،‌ش 37 ، بهار 82 ، ص 337

53 ـ طاهري ،محمد ،‌«چهار راه پولشويي» ، روزنامه همشهري ، 10/2/82

54 ـ عربيه ،‌غلامحسين ،‌«پديده پولشويي در حقوق ايران »،‌پولشويي (مجموعه سخرانيها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217

55 ـ عليزاده ، ژيلا ، «مقابله با پولشويي و نقش آن در مبارزه با سالم سازي اقتصاد» ، نشريه بانك و اقتصاد، ش 38 ،‌ص 24

56 ـ فابره ، گيلهام ، «از پولشويي تا بحران مالي» ترجمه ك . فخر طاولي ، نشريه ترجمان اقتصادي ، ش 52 ،‌ص 47

57 ـ فريادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشويي را از خاطر برد»،‌كيهان ، 14/2/83

58 ـ كامكار ، مهديس ، «آثار و پيامهاي سه رويكرد جرم زدايي ، جرم انگاري و كاهش عوارض در برنامه هاي اعتياد»،‌ فصلنامه رفاه اجتماعي ، سال 3 ، ش 9 ، پاييز 82 ، ص 27

59 ـ محمدي ، جواد ، «گزارشي از سمينارهاي سازمان ملل متحد پيرامون پيشگيري از جرم »، نشريه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177

60 ـ محمودي، وحيد ،‌«پديده پولشويي و مبارزه با آن » ، پولشويي (مجموعه سخنراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،‌1382 ،ص 157

61 ـ مناكوردا ، استفانو ، «جرم تطهير در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهيم حقوقي در سطح منطقه » ،‌ترجمه فاطمه قناد ،‌مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي ـ كاربردي جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمي ، 1379 ، ص 36

62 ـ «الماس شويي» ، نشريه اقتصاد ايران ، ارديبهشت 82 ، ص 55

63 ـ «برگي ديگر از پرونده فساد مالي مجاهدين» در

www.irandidban.com/print/asp? ID=07660

64 ـ «پولشويي از نگاه علماي اسلام » برگرفته از نشريه الشراع ،‌ش 999 ، 16 ژوئيه 2001 ، ترجمه م . باهر ،‌ترجمان اقتصادي ، ش 7 ، ص 31

65 ـ «پولشويي مدرن »، اقتصاد ايران ، ارديبهشت 82 ،‌ص 35

66 ـ «در چرخه معاملات مالي: تلاش دولتها براي مبارزه با پاكسازي پول » برگرفته از نشريه تايمز مالي ترجمه يوسف جسمي ،‌فصلنامه بانك صادرات ، ش 8 ،‌ص 60

67 ـ «دستگيري تروريستها از طريق رديابي پولشويي» ،‌برگرفته از نشراكونوميست ، 28 سپتامبر 2001 ،‌ترجمه و. رضايي نصير ، ترجمان اقتصادي ، ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13

68 ـ «ردپاي تروريستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپيگل ، 2 سپتامبر برابر با 4/7/80 ، ترجمه ع ، فتاح زاده ، ترجمان اقتصادي ،‌ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13

69 ـ «مبارزه با پولشويي گام اول در مبارزه با فساد اقتصادي » ، رسالت‌،‌13/11/80

70 ـ «نظر كارشناسان و مسئولين در خصوص پولشويي » در

www.bankesepah.com/Fa/articles/Default/aspz

71 ـ روزنامه ابرار 20/7/76

72 ـ روزنامه اعتماد 30/2/83

73 ـ روزنامه جمهوري اسلامي 29/2/83

74 ـ روزنامه شرق 6/3/83

75 ـ روزنامه همشهري 17/2/82

ج) تقريرات وگزارشات

76 ـ آزمايش ، علي ،‌تقريرات درس حقوق جزاي عمومي ،‌دانشگاه تهران، نيمسال اول سال تحصيلي 84 – 83

77 ـ آشوري ، محمد، تقريرات درس جرم شناسي، ‌كارشناسي ارشد دانشسگاه تهران ، نيمسال دوم سال تحصيلي 82-81

78 ـ آقاي نيا ، حسين، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي 2 ، كارشناسي ارشد دانشگاه تهران ،‌نيمسال دوم سال تحصيلي 82 – 81

79 ـ نجفي ابرند آبادي ، علي حسين ،‌تقريرات درس جرم شناسي ، دكتري دانشگاه تربيت مدرس، نيمسال اول سال تحصيلي 80 –79

80 ـ ــــــــــــــــ ، تقريرات درس جرم شناسي ، كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي ، نيمسال اول سال تحصيلي 81-80

81 ـ «پولشويي »، گزارش دفتر بررسي هاي اقتصادي ، از سري بررسي هاي امنيت اقتصادي ، 1381

82 ـ «پولشويي و راهكارهاي مقابله با آن »، گزارش تحقيقي سازمان بورس و اوراق بهادار شهريور 78

د) پايان نامه ها

83 ـ بابايي خانه سر ، عباس ، «پاكسازي پول و نقش آن در جرايم فراملي»، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران ، 1375 .

84 ـ حيدري ، علي مراد ، «تطهير پول در اسناد بين المللي و حقوق كيفري ايران» ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي مجتمع آموزش عالي قم ،‌1382

85 ـ طغرانگار ، حسن ،‌«جرايم سازمان يافته در حقوق جزاي ايران و بين‌الملل، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380

86 ـ محمدي ، احمد ، «بررسي راهكارهاي مبارزه با جرم تطهير پول دراسناد بين المللي و حقوق جزاي فرانسه و ايران» ،‌پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380

87 د ـ محمودي جانكي ، فيروز ، «مباني ،‌اصول و شيوه هاي جرم انگاري»، پايان نامه دكتري حقوق جزا و ‌جرم شناسي دانشگاه تهران ،‌1382

منابع عربي

الف) كتب

88 ـ آلن شوت ،‌بول، ‌دليل مرجعي بشأن مكافحه غسل الاموال و محاربه تمويل الارهاب، الطبعه الاولي، بنك الدولي ،‌الولايات المتحده الامريكيه ، 2003

89 ـ موسوي خويي ، ابوالقاسم ، منهاج الصالحين ،‌جلد اول ،‌چاپ پنجم ، قم ، ‌مطبعه العلميه ، 1395

ب) مقالات

90 ـ السقا ،‌محمد ابراهيم ، «غسيل الاموال و اقتصاديات الجريمه المنظمه» في

www.cba .edu.kw

91 ـ الفضل ،‌منذر ،‌«مشكلات التطرف و الارهاب الدولي» ، سوئد ،‌2001 في

www.Rezgar.com/debate/world.art

92-ورده،ابراهيم، «الاضرار الجانبيه للحرب الماليه علي الارهاب»، في

www.mondeplear.com/novol/articles/wada.htm

منابع انگليسي

1st) Books93.Bantekas,Ilias & Nash ,Susan,International Criminal Law, Second Edition, Cavendish publishing ,Australia,2003

94. Clutter buck , Richard,Drugs,Crime and Corruption,Mc Millan

press, 1995

95- Gill , Peter & Edwards,Adam,Transnational Organized Crimes , First Published, London ,Routledge publisher,2003

96- R.Cressey , Donald, Criminal Organization, Harper and Row Publisher, 19722nd) ARTICLES AND REPORTS

97- Arlacchi, Pino , “Nations Build Alliances To Stop Organized crimes”, IIP.E – journal , Auguest 2001

98- Bannister, J.V , “The Role And Responsibilities of FIU In Combating Money Laundering” ,on www.mfsc .com .mt/mfsa/resources ,Money laundering . pdf

99-Bortner,R.Mark ,Cyberlaundering,on www.law.miami.edu/froomkin/ seminars/Bortner /html

100- Baur ,Paul,”Understanding The Wash Cycle”,Economic Perspectines E- journal , May 2001, on www.usinfo.state .gov/journals

101- Gustitus,Linda & Bean,Elise & Roach, Robert, “Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering ,”Economic Perspectines E-journal,May 2001 , on www.usinfo.state .gov/journals

102 – Hall ,Neal, “Money Laundering” , on www.justic4you.org/money laundering.html

103 – I .Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235

104 - _____________ , “The Nexus of Organized International criminals and Terrorism”, on www.usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/nexus .htm

105 - _______________ , “Transnational Organized Crime: An Imminent Threat of Nation – State” , Journal of Internatinal Affair , Winter 1995 ,P.468

106- J.Quirk,Peter , Money Laundering : Mudding The Macroeconomy ,A Study In International Monetary Fund , IMF Working Paper No 96 /66 , 1996

107- Kramer ,W.Michael, “Hanging Gobal Money Laundereing Out To Dry” , on www .AcFe.com

108- L. Peterson , Steven , “Achieving A Sustained Response To Money Laundering” ,Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , on www.usinfo .state.gove/journals

109)Malkin,Lawrence& Elizur ,Yuval, ”The Delemma of Dirty Money” , World Policy Journal, 18,1,Spring 2001 ,p.13

110) Mc Dowell,John, ”The Consequences of Money Laundering & Financial Crime”, Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

111- M.Jost , Patrike & Sandhu, Hargit Singh, “The Hawala Alternative Remittence System & Its Role In Money Laundering” , Interpol General Secretariate, Lyon , January 2001 on www.Interpol.int/public/financial crime/money laundering /Hawala/default.asp

112- Myers,Joseph, “International Standards And Cooperation in the Fight Against Money Laundereing” , Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

113- Naylor ,R.T, “Follow The Money Method In Crime Control Policy” , York University ,Toronto , 1999

114- R.Schroeder,William, “Money Laundering” , Law Enforcement Bulletin,vol 70 , No .5, May 2001 ,p.1

115- Walker,John , “Measuring The Extent of International Crime And Money Laundering”, on www.ozemail.com.au 11 Octobr 2000

117- “List of Red Flags For Money laundering” , Association of certifed anti- Moneylaundering Specialists , 2004 ,n www.ACANS.org

118- “Money laundering”, on www.pctc-gov.ph/edocs/papers/ moneylaundering .html

119- “The Emergence of Money laundering As a Domestic And Inernational Problem” , on www .members/aol.com/AJBRjj /emerg .html

120- “Information Technology For The Control of Money laundering” , Office of Technology Assessment, Congress of USA , iii (1995) (OTA-ITC.630)

121) International Monetary Fund : Working paper No.96/55,May 1996

122- Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies,1997-98

123 - Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies, 2002-2003

124- Financial Action Task Force Report on Money laundering & Terrorism Financing Typologies, 2003-2004

125- Financial Action Task Force Brief on Money laundering , July 1999

126- Financial Action Task Force Report on Non-Cooperative And Territories,22,June 2001

سايتهاي اينترنتي

127- www.Undcp.org

128- www.Fatf-gafi.org

129-www.oecd.org/fatf

130-www.egmontgroup.org

131- www.Wolfsberg-Principles.com

اسناد و مدارك و قوانين

133 - قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشويي تهيه شده توسط دفتر مواد مخدر و پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد 1999

134 - قانون الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان 1988 وين مصوب 3/9/1370

135 - قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام

136 - قانون مجازات اسلامي مصوب 1375

137 - قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام

138 - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

139 - قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 1363

140 - قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/51

141 - قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378

142 - قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب 1339

143 - مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص مبارزه با پولشويي مصوب 6/2/83

144 - مقررات شوراي پول و اعتبار در خصوص پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي ، مصوب81

145- Financial Action Taxk Force : The Forty Recommendations,1990 and 2001

146-Financial Action Taxk Force Special Recommendations on Terrorist Financing, October 2001

147- The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System For Purpose of Money Launderig, adopted by Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, 1988

148- Council of Europ Convention on Laundering, Search, Seizeure and Confiscation of the roceed of Crime, Strasbourg, 1990

149- The Council of Europ Directive on Prevention of the Financial system for the purpose of Money Laundering, 1991

150- United Nation convention Against Transational Organized Crime

151- United Nation Convention Against Corruption,2003

152- United Nation Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs,1988

153- The OAS Modele Regulations:The Model Regulations Concerning Laundering Offences connected To Illicit Drug Trafficking And Related Offences of The organization of American States, May,23,1992

154- Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001)

155-UN.DOC.A/Res/55/255 (2001)


این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:230پولشويي


پولشويي در اسناد بين المللي وحقوق ايران


تحقیق بررسي جرم پولشويي


تحقیق پیرامون پولشويي


دانلود تحقیق بررسي جرم پولشويي


پایان نامه رشته حقوق


پایان نامه پیرامون بررسي جرم پولشويي


پولشويي چیست


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فهرست مطالب: بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ...

فهرست مطالب: بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران مقدمه بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود مقاله، پروژه ، كارآفريني، پايان نامه،اشتغال,بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران,دانلود بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران,بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران به ...

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين‌المللي و حقوق ايران با تكيه ...

ليست كتابهاي بررسي جرم پولشويي در اسناد بين‌المللي و حقوق ايران با تكيه بر موسسه اعتباري ...

فایل تحقیق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ...

موضوع تحقیق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای ...

دانلود تحقیق بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ...

پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بينالمللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي ...

SID.ir | بررسي قاچاق زنان در اسناد بين المللي و حقوق جزايي ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي قاچاق زنان در اسناد بين المللي و حقوق جزايي ...

فایل بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران ...

موضوع بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و ...

فهرست مطالب: بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ...

فهرست مطالب: بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران مقدمه بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود مقاله، پروژه ، كارآفريني، پايان نامه،اشتغال,بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران,دانلود بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران,بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران به ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق (بررسي جرم پولشويي در اسناد ...

حقوق,کارت شارژ رایگان,پایان نامه,پروژه درسی,رایگان,مقاله,,دانلود پایان نامه رشته حقوق (بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران) 220 ص,به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران - ویکی ... wikiproject.ir/289-.html Translate this page چکيده. پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و ...

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

اسناد بين المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و ...

پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران نوع فایل: word قابل ویرایش 230 صفحه چکیده: پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بينالمللي به ...

دانلود مقاله بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ...

پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بينالمللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند

فایل تحقیق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ...

موضوع تحقیق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای ...

کتاب تحلیل المان محدود کاربردی سگرلیند - ویرایش دوم

رياضيات و بند كفش

پاورپوینت مسجدجامع فهرج یزد با فیلم

نقشه ی جهت شیب شهرستان خوی

ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

پاورپوینت بررسی اهميت رعایت بهداشت فردی و تاثیر آن بر سلامت فرد

آشنایی با مراحل مختلف ساختمان سازی

پاورپوینت در مورد سلامت

آموزش ICDL - آموزش کار با کامپیوتر مقدماتی

پاورپوینت نظم و بی نظمی در معماری