دانلود رایگان


داده کاوی و بررسی ابزارهای موجود در Sql Server - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان داده کاوی و بررسی ابزارهای موجود در Sql Serverفایل تحقیق داده کاوی و بررسی ابزارهای موجود در Sql Server

داده کاوي فرآیندي تحلیلی براي کاوش دادههاي طراحی شده است، که در جستجوي الگوهاي سازگار، یا روابط سیستماتیک بین متغیرها است، و سپس به تائید این یافته ها با استفاده از الگوهاي تشخیص داده شده می پردازد . استخراج اطلاعات مناسب از میان انبوه داده ها و تبدیل آنهابه دانش مورد نیاز سازمانها، بویژه در تصمیم گیري هاي سازمانی، نیازمند استفاده از روش هاي نوین در این حوزه است . داده کاوي یکی از این ابزار و رویکردهاست که در فضاي مدیریتدانش سازمان ها به کشف دانش از پایگاه دادهها کمک میکند. این مقاله به بررسی ویژگیهاي منحصر به فرد این حوزه از فناوري و تکنیکهاي استفاده از آن را نشان می دهد.